Navodila za uporabo IS e-MA


Ljubljana, september 2020                                                                                                                    ZGODOVINA RAZLIČIC

Različica

Datum zadnje spremembe

Opombe

1.0

25. 3. 2016

Začetna verzija dokumenta

1.1

5. 8. 2016

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.2

28. 9. 2016

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.3

1. 12. 2016

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.4

20. 3. 2017

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.5

30. 3. 2017

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.6

7. 4. 2017

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.7

14. 4. 2017

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.8

27. 4. 2017

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.9

31. 5. 2017

Dopolnitev začetne verzije dokumenta

1.9.1

8. 6. 2017

Dopolnitev začetne verzije dokumenta s pripombami naročnika

2.0

9. 6. 2017

Čistopis priročnika

2.0.1

28. 6. 2017

Posodobitev priročnika z Vloga za odločitev o podpori

2.0.2

4. 7. 2017

Posodobitev priročnika z Upravičenec pravne podlage in Dodajanja dokumentov v IS e-MA

2.0.3

3. 8. 2017

Posodobitev priročnika s Konzorcijsko strukturo

2.0.4

3.10.2017

Posodobitev priročnika s Konzorcijskimi pogodbami

2.0.5

11.10.2017

Posodobitev priročnika z Vsebinsko poročilo – 1. povzetek izvajanja operacije po aktivnostih in vrsta listine dobropis

3.0

16.3.2018

Popolna posodobitev priročnika glede na verzijo aplikacije 1.9.14

3.1

28.6.2018

Posodobitev priročnika glede na verzijo aplikacije 1.10.1, glavne spremembe:
Poglavje 11: prikazan % vzorca PKS; dodano polje ocene neupravičenega izdatka pri AP; viden razlog za zavrnitev ZZI; prikaz finančne realizacije na ravni operacije.

3.2

20.7.2018

Spremembe kontrole in potrjevanje odredb v okviru izvedbe kontrole AP
Dopolnitev poglavja 7.3 - proces NPU=U

3.3

17.6.2019

Posodobitve z nadgradnjami od avgust 2018 do april 2019, posodobitev poglavja operacije, dodano poglavje statusi operacije, dodano poglavje sistemske kontrole ob prehodu V izvrševanje, dodano poglavje kopiranje ZzI, posodobljeni poglavji Preverjanje na kraju samem in Upravljanja preverjanja, posodobljen opis pri negativnih zahtevkih za izplačilo, dodano poglavje Analiza tveganj.

4.0

28.11.2019

Posodobitve z nadgradnjami od april 2019 do oktober 2019, vključitev navodil za: pro rata, vstopno stran e-MA, negativni ZzI, zavrnitev že odobrenega ZzI, finančno vrzel, JZP, prilagoditev opisa vnosa/postopkov vnosu podatkov v e-MA.


22.04.2020Dodano navodilo za pripravo ZzI za račune, ki so bili plačani v MFERAC iz integralnih postavk

28.5.2020Posodobitev posameznih vsebin - uskladitev z delovanjem aplikacije ter dodani točki 9.4.3 in 9.4.4 (negativni ZzI in vračilo pavšala oz. ZzIA)

12.06.2020Posodobitev zaslonskih slik in vsebine po posameznih točkah ter vzpostava novega številčenja slik

08.07.2020Dopolnitev točke 9.2 - zapiranje ZzIP v primeru državnih pomoči (DP) in brez DP

03.08.2020Dopolnitve v točkah 6.1.3 (opredelitev aktivnega upravičenca) in 9.4.3 (preimenovanje polj) po nadgradnji z dne 3.8.2020.

07.09.2020Dopolnitev z navodili za ničelni ZZI in ničelni ZzIF (9.5.1 in 9.5.2)

       Opomba: Različice od 1.0 do vključno 2.0.5 je izdelalo podjetje IPMIT d.o.o., Ljubljana.


KAZALO VSEBINE

1. NALOGE UPORABNIKOV
2. PRIJAVA V APLIKACIJO e-MA
 2.1 Vstopna stran e-MA
 2.2 Obveščanje uporabnikov  
 2.3 Dostop do podpore uporabnikom 
3. PREDSTAVITEV UPORABNIŠKEGA VMESNIKA APLIKACIJE E-MA
4. DODAJANJE DOKUMENTOV V APLIKACIJO E-MA
5. VLOGA ZA ODLOČITEV O PODPORI  
 5.1 Vloga NPO - vnos oziroma dodajanje nove vloge 
  5.1.1 Vnos osnovnih podatkov Vloge NPO in posebnosti pri vnosu
   5.1.1.1 Posebnosti pri vnosu vloge vrste Velik projekt
   5.1.1.2 Posebnosti pri vnosu vloge vrste CTN
   5.1.1.3 Posebnosti pri vnosu vloge, kjer nastopa nosilni posredniški organ
  5.1.2 Identifikacija
  5.1.3 Skupni stroški, analiza stroškov in koristi
  5.1.4 Aktivnost in plan stroškov
  5.1.5 Finančni načrt
  5.1.6 Kategorizacija
  5.1.7 Kazalniki
    5.1.7.1 Spremljanje kazalnikov o udeležencih na skladih ESS in YEI (Priloga 1 in 2)
 5.2 Vloga JR/JP - vnos oziroma dodajanje nove vloge  
  5.2.1 Vnos osnovnih podatkov Vloge JR/JP
  5.2.2 Identifikacija
  5.2.3 Upravičeni stroški
  5.2.4 Finančni načrt
  5.2.5 Kategorizacija
  5.2.6 Kazalniki
    5.2.6.1 Spremljanje kazalnikov o udeležencih na skladih ESS in YEI (Priloga 1 in 2)
5.3 Menjava statusa vloge NPO oziroma vloge JR/JP
   5.3.1 Pregled vloge s strani OU – vrnitev v dopolnitev
   5.3.2 Pregled vloge s strani OU – potrditev oz. zavrnitev vloge
 5.4 Seznam vlog in urejanje vloge po potrditvi 
   5.4.1 Seznam oziroma pregled vnesenih vlog
   5.4.2 Urejanje oziroma verzioniranje že potrjene vloge
   5.4.3 Pregled verzionirane vloge s strani OU
   5.4.4 Pregled podatkov posameznih verzij vloge
6. OPERACIJA 
 6.1. Vnos oziroma dodajanje nove operacije  
  6.1.1 Osnovni podatki operacije
  6.1.2 Pogodbe
  6.1.3 Upravičenci
  6.1.4 Postopki izbire izvajalca in zaposlenih
  6.1.5 Finančni načrt
  6.1.6 Skupni stroški, analiza stroškov in koristi
  6.1.7 Aktivnost in plan stroškov
  6.1.8 Kategorizacija
  6.1.9 Kazalniki
 6.2. Menjava statusa operacije  
  6.2.1 Menjava statusa operacije V izvrševanju
  6.2.2 Sistemske kontrole ob menjavi statusa
 6.3. Pregled in urejanje operacije  
  6.3.1 Pregled podatkov na obstoječi operaciji
  6.3.2 Urejanje operacije – status V dopolnitvi
 6.4 Posebnosti pri vnosu in urejanju podatkov s konzorcijsko strukturo izvajanja 
7. POROČANJE O UDELEŽENCIH ESS IN YEI
 7.1 Dinamika poročanja o udeležencih po letih 
 7.2 Statusi poročanja o udeležencih  
7 .3 Uporabniki in pravice za spremembe statusov  
7.4 Kontrola datumov – omejitev vnosa in spremembe statusov  
 7.5 Način poročanja - individualno/ agregirano
  7.5.1 Individualni način poročanja  
  7.5.2 Agregiran način poročanja 
8. LISTINE 
 8.1 Vnos listine
 8.2 Vnos plačila listine
 8.3 Vključenost listine v ZzI
 8.4 Pregled listin
9. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO (ZzI)
 9.1 Vnos oziroma dodajanje novega ZzI  
  9.1.1 Vnos oz. dodajanje prijav na ZzI
  9.1.2 Vnos dosežene vrednosti kazalnikov učinka
  9.1.3 Vnos dosežene vrednosti specifičnih kazalnikov učinka
  9.1.4 Povzetek izvajanja operacije po aktivnostih
  9.1.5 Izpisi
  9.1.6 Priloge
  9.1.7 Odredbe
  9.1.8 Obvestila CA
  9.1.9 Preverjanje podatkov na ZzI
 9.2 Vnos ZzIP
 9.3 Vnos ZzIA
 9.4 Negativni ZzI
  9.4.1 Negativni ZzI, kjer terjatve še niso vzpostavljene
  9.4.2 Negativni ZzI, kjer so terjatve že vzpostavljene
  9.4.3 Negativni ZzI in vračilo pavšala
  9.4.4 Negativni ZzI - vračilo ZzIA
 9.5 Vnos ničelnega ZzI in ničelnega ZzIF
  9.5.1 Vnos ničelnega ZzI
  9.5.2 Vnos ničelnega ZzIF
9.6 Oddaja ZzI 
  9.6.1 Pogoji za oddajo ZzI
  9.6.2 Oddaja ZzI in elektronski podpis
 9.7 Seznam in urejanje ZzI 
  9.7.1 Urejanje ZzI – status V pripravi
  9.7.2 ZzI - V dopolnitvi
  9.7.3 ZzI - Zavrnjen
 9.8 Kopiranje ZzI
  9.8.1 Urejanje prijave plačila listine na kopiranem ZzI
  9.8.2 Urejanje listine
 9.9 ZzI v primeru NPU=U
  9.9.1 Vnos/ urejanje ZzI za odredbe, ki še niso plačane
  9.9.2 Vnos/ urejanje ZzI za že plačane listine v MFERAC
  9.9.3 Vnos/ urejanje ZzI za izplačilo plač (TP in NPU=U)
 9.19 ZzI za Finančne instrumente  
 9.11 Priprava ZzI za račune, ki so bili plačani v MFERAC iz integralnih postavk
10. JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO 
11. REVIZIJE
12. ČETRTLETNA POROČILA - NEPRAVILNOSTI
13. PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM 
14. KONTROLA (UPRAVLJALNA PREVERJANJA)
 14.1 Kontrola - AP (Administrativno preverjanje)
  14.1.1 Seznam ZzI in prikaz možnih dostopov do dokumentov
  14.1.2 Izbor ZzI za izvedbo AP
  14.1.3 Pregled možnih statusov ZzI in stanj kontrole AP
  14.1.4 Pregled listin in prilog za izvedbo preverjanja
  14.1.5 Izvajanje preverjanja in beleženje ugotovitev
  14.1.6 Dopolnjevanje ZzI
  14.1.7 Odziv upravičenca in odziv kontrolorja na dopolnitve
  14.1.8 Zavrnitev ZzI
  14.1.9 Odobritev ZzI, priprava in odobritev odredb
  14.1.10 Zaključek AP
  14.1.11 Zaključek AP - IZJEME
  14.1.12 Zavihek Operacija
  14.1.13 Zavihek Odredba
 14.2 Kontrola – PKS (Preverjanje na kraju samem)
  14.2.1 Seznanitev z operacijo - prikaz možnih dostopov do dokumentov
  14.2.2 Vnos nove kontrole
  14.2.3 Kreiranje PKS vzorca z izborom listin iz Seznama listin
  14.2.4 Pregled izbranih listin in prilog za izvedbo preverjanja
  14.2.5 Izvajanje preverjanja in beleženje ugotovitev
  14.2.6 Dodajanje poročil in kontrolnih listov
  14.2.7 Zavihek »Operacija«
  14.2.8 Sprememba statusa kontrole v »Zaključena« in pregled kontrol
  14.3 Kontrola prenesenih nalog (KPN)
   14.3.1 Vnos nove kontrole
   14.3.2 Vnos podatkov o začasnem poročilu
   14.3.3 Vnos podatkov o končnem poročilu
   14.3.4 Dodajanje ostalih dokumentov in opomb
   14.3.5 Sprememba statusa kontrole v »Zaključena« in spremljanje
   14.3.6 Seznam oziroma pregled vnesenih kontrol KPN
15. ANALIZA TVEGANJA (AT)
 15.1 Vnov nove analize tveganja in urejanje
 15.2 Izbor in urejanje dejavnikov tveganja
 15.3 Pregled vzorca operacij
 15.4 Pregled seznama vseh operacij in spreminjanje vzorca
 15.5 Statistika vzorca in zaključek AT
16. SISTEMSKA KOREKCIJA
 16.1 Vnos, urejanje ali pregled sistemskih korekcij
 16.2 Vnos, urejanje ali pregled seznama pod-ravni sistemske korekcije
 16.3 Potrjevanje sistemske korekcije
 16.4 Pregled zahtevkov za sistemsko korekcijo


SEZNAM KRATIC

Kratica / Pojem

Razlaga

AP

Administrativno preverjanje

AT

Analiza tveganj

CTN

Celostna teritorialna naložba

DP

Državna pomoč

e-CA

Modul za podporo procesom Organa za potrjevanje pri Ministrstvu za finance, ki je del MFERAC sistema

e-CRP

Centralni register prebivalstva

e-MA

Informacijski sistem organa upravljanja, aplikacija e-MA, ki je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

FEP

Finančni element predobremenitve

IMIS

Dokumentni sistem

IO

Izvajalski organ

IS

Informacijski sistem

JP

Javni poziv

JR

Javni razpis

KPN

Kontrola prenesenih nalog

MFERAC

Informacijski sistem na Ministrstvu za finance – enoten računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna

NIO

Način izbora operacije

NPO

Neposredna potrditev operacije

NPU

Neposredni proračunski uporabnik

NPU=U

Neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca

OU

Organ upravljanja

PJN

Portal javnih naročil

PKS

Preverjanje na kraju samem

PO

Posredniški organ

POS

Poenostavljeni stroški

PRS

Poslovni register Slovenije (AJPES)

SI-CAS

Centralni avtentikacijski sistem za potrebe javne uprave

SSE

Standardni strošek na enoto

TED

TED (Tenders Electronic Daily) je dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije (EU), namenjeno objavi javnih naročil.

UJP

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

ZJN

Zakon o javnem naročanju

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije

ZzI

Zahtevek za izplačilo

ZzIA

Zahtevek za izplačilo predplačila brez finančnega zavarovanja

ZzIF

Zahtevek za izplačilo finančni instrument

ZzIP

Zahtevek za izplačilo predplačila s finančnim zavarovanjemUPORABLJENI IZRAZI

Izraz


Uporabniški vmesnik

Uporabniku vidni del IS e-MA, ki se prikazuje na zaslonu in se uporablja za delo z IS e-MA.

Rubrika

Drevesna struktura na levi strani uporabniškega vmesnika informacijskega sistema (npr.: Operacija, Prijava ...). Z izborom rubrike se na desni strani uporabniškega vmesnika e-MA prikaže vsebina rubrike.

Sekcija

Del vnosne maske na desni strani uporabniškega vmesnika. Pri nazivu sekcije je znak . Z vstopom v sekcijo (klikom na znak +) se odprejo podatki posamezne sekcije. Pri nazivu sekcije se znak »« zamenja z znakom »–». S klikom na znak – se vsebina sekcije skrije iz pogleda.

Vnosna maska

Del uporabniškega vmesnika, ki je namenjen vnosu podatkov v več polj. Podatke se lahko vnese ročno ali pa se jih izbere iz spustnih seznamov.

Vnosno polje

Del uporabniškega vmesnika, ki je namenjen vnosu ali izboru enega podatka.

Gumb

Element uporabniškega vmesnika, preko katerega izvršimo določeno akcijo (npr.: »Odjava«, »Potrdi«, »Shrani«,…)

Ikona

Element uporabniškega vmesnika, preko katerega izvršimo določeno akcijo (npr.: <Uredi>, <Odstrani>).

Navodila so namenjena uporabnikom informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljevanju: aplikacije IS
e-MA) za podporo črpanju sredstev evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014-2020.

Posamezna poglavja ali deli poglavij so namenjena različnim skupinam uporabnikov, ki imajo svoje naloge in nastopajo
v različnih uporabniških vlogah. Ker lahko uporabnik pri svojem delu opravlja naloge več skupin uporabnikov, je glede
na to lahko uvrščen tudi v več uporabniških vlog.

Aplikacija IS e-MA (e-MA) je spletna aplikacija, do katere ima uporabnik dostop preko spletnega brskalnika. Navodila so
pripravljena ob predpostavki določene stopnje računalniškega predznanja ter izkušenj pri delu z internetom, zato se
dokument ne spušča v razlago posameznih klikov in pogosto uporabljenih izrazov.

Navodila prav tako predpostavljajo poznavanje vsebine procesov, povezanih z načrtovanjem in izvajanjem operacij
kohezijske politike, izvajanjem procesov izplačil iz proračuna RS po različnih scenarijih ter postopkov povračil iz naslova
prispevka skupnosti v državni proračun. Osnovnih pojmov, kot so na primer zahtevek za izplačilo, upravičenec, operacija
itd., navodila ne pojasnjujejo.

Delovanje in uporaba aplikacije IS e-MA sta predstavljena glede na postopke, povezane z načrtovanjem in izvajanjem
operacij kohezijske politike, pri postopkih so označeni tudi udeleženci, ki posamezni proces ali njegov del uporabljajo.