Navodila za modul Spremljanje in poročanje

 

Ljubljana, januar 2020


KAZALO VSEBINE

Uvod
1. Modul za spremljanje in poročanje v informacijskem sistemu e-MA
2. Kazalniki
2.1. Pregled/ urejanje kazalnikov
2.1.1. Operacija
2.1.2. Prednostna naložba PO
2.1.3. Prednostna naložba
2.1.4. Prednostna os
2.2. Urejanje podatkov s strani PO po datumu za poročanje
2.3. Uvoz podatkov
3. Vsebinsko poročanje
3.1. Pregled/ urejanje podatkov o vsebinskem poročanju
3.1.1. Velik projekt
3.1.2. Specifični cilj PO
3.1.3. Specifični cilj
3.1.4. Prednostna naložba PO
3.1.5. Prednostna naložba
3.1.6. Prednostna os
3.2. Urejanje podatkov s strani PO po datumu za poročanje
4. Finančni kazalniki
5. Preglednica 5
6. Obdobja poročanja
6.1. Kazalniki
6.2. Vsebinsko poročanje


Na podlagi UREDBE (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (UL L 347/320), Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 in Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, poročanje, spremljanje in
vrednotenje v izvajanju operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, je za spremljanje napredka pri izvajanju OP in olajšano upravljanje,
zagotovljen poseben modul za spremljanje in poročanje v informacijskem sistemu e-MA, ki zagotavlja, da so osnovni vsebinski in finančni podatki o napredku pri izvajanju
OP pravočasno na voljo.

Modul je namenjen vnosu in spremljanju podatkov s strani organa upravljanja (OU), posredniškega organa (PO) in upravičenca