Nadgradnje in odpravljene napake v IS e-MA

Popravki z verzijo 1.28.11 z dne 12.5.2022

EMA-2044 Plan stroškov.  Na vmesniku je onemogočeno brisanje vrste stroška, ki je navezan na prijavo plačila listine, in sicer tudi v primeru ko je ZzI še v pripravi.


EMA-2050 Kontrola O-55.  Vgrajena je bila kontrola, ki preverja, da ob  prestavitvi operacije (NPO) v izvrševanje, preverja ali EU del (94.t ) na operaciji presega EU na vlogi. V primeru preseganja EU na vlogi, se proži blokada O-55."


EMA-2054 PZO status.     Urejeno je bilo, da ima uporabnik s pravicami skrbnik pogodbe, v statusu PZO preverjanje, možnost dodajati in brisati dokumente.


EMA-2041 Avans.             Urejeno je bilo, da se ob shranitvi ZZIA se v polju Znesek zahtevka za predplačilo izpiše znesek, ki je bil vnesen. Polje Odstotek zapiranja ZziA ob oddaji ostane zaklenjeno.


EMA-2052 Ničelni ZzI.    Urejeno je bilo, da se na ničelnih ZzI-jih  v polju 104.e (Upravičena izplačila iz DP) ponovno izpisuje ustrezna vrednost.


EMA-2056 Poročanje o udeležencih.

    • V osnutku (po predvidenem datumu prehoda v status 'Pregled') je sedaj možno s pravico PO ali OU dodajati, urejati in brisati udeležence za leto osnutka.
    • V osnutku (po predvidenem datumu prehoda v status 'Pregled') s pravico 'Upravičenec' sedaj ni možno več dodajati, urejati in brisati udeležencev za leto osnutka.
    • V statusu 'Pregled' po preteku datuma za oddajo v status 'Zaključeno' sedaj tudi uporabniki s pravico PO ne morejo več več dodajati in urejati udeležencev.

Popravki z verzijo 1.28.10  z dne 17.3.2022

EMA-1947   Datum stanja v izpisu zgodovine statusov ZzI . Na izpisu  Poročila/<Zahtevki za izplačilo, je bil popravljen datum zadnje menjave statusa ZzI, zdaj se ujema s tistim v zgodovini statusov v bazi.


EMA-2035   Sprememba blokade Z-42. Spremenjena je bila kontrola Z-42, ki pri oddaji ZzI preverja, da realizacija ne presega plana na vseh virih, in sicer pri oddaji ZzI bo  preverjala samo, da realizacija ne presega plana na Podpora Unije in Nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna.

 

EMA-2046    Vodstveno poročilo ReACT EU. Za potrebe zagotavljanja sledljivosti in spremljanja izvajanja OP 2014 - 2020 za sredstva ReACT EU, prednostna os 15. in prednostna os    16. je bil nadgrajen modul Poročila, dodano je bilo "Vodstveno poročilo ReACT EU".

 

EMA-2047     Menjava statusa operacij iz PZO preverjanje v dopolnitev. Omogočili smo, da lahko operacijo, ki je v statusu PZO preverjanje, skrbnik pogodbe na PO, prestavi v  status V dopolnitvi.

 

Popravki z verzijo 1.28.6, 1.28.7 in 1.28.8 z dne 11.12.2021


EMA-1985         Plačilo listine, posodabljanje atributa JePLacanoPlacilo

                           Onemogočili smo, da pri plačanih listinah, ki se uvozijo iz MFERAC, uporabniki v e-MA ne morejo spreminjati podatka o plačilu, saj se ta
                           prenese iz MFERAC.


EMA-1987        Prikaz podatkov o revizijah na ravni operacije:

     Na nivoju operacije je dopolnjeno, da se sedaj prikažejo vse revizije (tudi revizije, ki niso 'Zaključene').
     Prikaz je zdaj  poenoten – tako na nivoju operacije, kot na nivoju reviz.
     Odpravljena je napaka, ko se na izvozu podatkov o revizijah na ravni revizij sistema in tematskih revizij, nazivi stolpcev niso ujemali z vsebino.
     Napaka je odpravljena na stolpcih:

    • Področje revizije,
    • Naziv revizije,
    • Vrsta revizije,
    • Sklad.


EMA-1994         ZzIA v statusu ZzIA zaprt - ni možen zaključek kontrole

      Pri ZZIA, ki je v statusu ZZIA zaprt, smo omogočili vnos kontrole AP.
      Dopolnjena navodila 14.1.10 Zaključek AP .


EMA-1995         Vračilo nepokritega dela ZzIP brez DP (lahko je deminimis)

      V e-MA je omogočeno kreiranje vračila za nepokrit del ZzIP-ja na operacijah, ki nimajo državnih pomoči (izjema je de minimis).
      Dopolnjena navodila 9.4.5 Negativni ZzI - vračilo ZzIP na operacijah brez državne pomoči (izjema je de minimis) .


EMA-2005         Ureditev Realizacije ZzI v e-MA za FI 

      V IS e-MA smo v sklopu Realizacije omogočili prikaz realizacije tudi za operacije finančnih instrumentov.
      pri nalogi  smo popravili nazive aktivnosti in prikaz podatkov v zavihku Realizacija po vrsti stroška (2. tabela) - to velja za primere,
      če imajo plan na ravni kategorije in realizacijo na ravni vrste stroška.
      Dopolnjena navodila 17. REALIZACIJA ZzI .

EMA-2014         Posebnosti ničelnih (negativnih in pozitivnih) ZzI-jev

      Obveščamo vas, da smo delovanje ničelnih ZzI-jev nadgradili in omogočili:
      1. Oddajo ničelnih ZzI-jev s prijavljenimi pozitivnimi upravičenimi stroški.
      2. Ob negativni prijavi se sredstva na izbranem plačilu listine sprostijo in so na voljo za prijavo samo na pozitivnih ničelnih ZzI-jih.

      Na navadne ZzI-je prijava teh sredstev ni na voljo.

      Dopolnjena navodila 9.5.1 Vnos ničelnega ZzI .


EMA-2021         Zapisanje ZzIP s stroškom pavšalni znesek

                           V IS e-MA smo omogočili, da zapiranje ZzIP-jev deluje tudi s prijavo samo poenostavljenih oblik stroškov
                           (SSE, pavšalni znesek, pavšalno financiranje).


EMA-2032        Nadgradnja sistemskih korekcij

     Izvajanje sistemskih korekcij selektivno za izbrane vrste stroškov v določenem % na nivoju posameznega plačanega ZZI-ja.
     Dopolnjena navodila 16.1 VNOS, UREJANJE ALI PREGLED SISTEMSKIH KOREKCIJ .


EMA-2035        Kontrola/blokada razdelitve realizacije po virih z razdelitvijo plana po virih pri oddaji ZzI-ja

     V e-MA smo namestili novo kontrolo, ki upravičence pri oddaji ZzI-ja obvesti, da realizacija razdelitve po virih presega razdelitev
     po virih na planu. Upravičenec se mora pred oddajo posvetovati s skrbnikom in urediti podatke. V primeru, da so podatki ustrezni,
     upravičenec vnese obrazložitev in ZzI lahko odda.

   

Popravki z verzijo 1.28.5 z dne 11.10.2021

EMA-2008  - Realizacija ZzI. Dopolnili smo  nazive posameznih stolpcev in uredili prikaz realizacije v primeru, ko je plan na ravni kategorije stroška in realizacija na ravni vrste stroška. 
    
EMA-1949 - Poročanje o udeležencih. Uporabniku PO smo omogočili menjavo statusa iz Pregled v Dopolnitev. Ta menjava statusa velja za do 15.1. za preteklo leto. S tem upravičencu
omogočijo dodajanje udeležencev za tisto leto. Prav tako lahko upravičenec menja status iz Dopolnitev nazaj v Pregled. 

Popravki z verzijo 1.28.4 z dne 16.08.2021

EMA-2024 - Zahtevek za izplačilo. Na izpisu ZZI-ja  je ponovno vidna tabela z vrednostjo zahtevka za izplačilo.

EMA-2018 - Zahtevek za izplačilo. Popravek izpisa ZzI - Finančno poročilo. Odpravljeno je napačno prikazovanje zneskov na finančnem poročilu.

EMA-2013 - Zahtevek za izplačilo. Odpravljene so težave pri odpiranju priponk prenesenih iz MFERAC za upravičenca, ki nima IMIS-a.

EMA-2011 - Postopki izbire izvajalca in zaposlenih. Vneseni postopki so zdaj urejeni po abecedi.

EMA-2009 - Vloga - Plan stroškov. Na Vlogi, na planu stroškov je ponovno omogočena izbira vseh aktivnosti. 

EMA-1937 - Modul Poročila. Napačni podatki v zavihku operacije so odpravljeni.

Popravki z verzijo 1.27.0 z dne 30.03.2021

EMA-2006 - Spremljanje in poročanje (Kazalniki)
                     (Posodobitev kazalnikov v modulu za spremljanje in poročanje - podvojevanje zapisov)

EMA-1987 - Revizije (Revizija operacije)
                     (Prikaz podatkov o revizijah na ravni operacije)

EMA-1984 - Zahtevki za izplačilo
                     Kontrola ob oddaji negativnega ZzI, ki preprečuje oddajo negativnih ZzI s pozitivnim zneskom

EMA-1877 - Realizacija ZzI
                     (Ureditev Realizacije ZzI v e-MA)
                     → Vsebina dodana v navodila za uporabo IS-eMA, pod točko 17. (https://navodila.ema.arr.gov.si/confluence/display/EUD/17.+REALIZACIJA+ZzI) .


Popravki z verzijo 1.26.0 z dne 5.03.2021

EMA-1992 - Prenos aktivnih/neaktivnih kazalnikov v modul spremljanje in poročanje.
                     V rubriki Operacija  se kazalniki, ki bodo označeni kot neaktivni ne bodo prenesli v modul spremljanje in poročanje. V modul spremljanje in poročanje se bodo prenesli izključno kazalniki, ki so označeni kot aktivni. 

EMA-1986 - Enoličnost zapisov v rubriki Operacija, v polju Lokacija. Dodala se je blokada pri dodajanju zapisov v rubriki Vloga v polju Lokacija, ki prepričuje, da se preko aplikacije dodata dva enaka zapisa za eno vlogo.
                     S tem se prepreči, da se ta zapisa prepišete tudi v polje Lokacija na nivoju Operacije.

EMA-1984 - Dodala se je kontrola ob oddaji negativnega ZzI, ki preprečuje oddajo negativnih ZzI z pozitivnim zneskom.

EMA-1983 - V rubriki Operacija v sklopu Kazalniki se je popravilo leto konca obdobja iz konca spremljanja, in sicer na konec neupravičenih stroškov.

EMA-1971 - Elektronska vloga za dostopne pravice. Odpravljena je napaka, ko uporabnik ni uspel prenesti priloženih datotek v sklopu Dokumenti, na strani Vloge, ki čakajo na obdelavo.

EMA-1890 - Posodabljanje kazalnikov v modulu za spremljanje in poročanje.

                    V modulu Spremljanje in poročanje je na nivoju operacije omogočeno posodabljanje podatkov kazalnikov z zadnjim potrjenim (V izvrševanju) stanjem na operaciji. Delovanje bo omogočeno, ko bo poročanje za izbrano operacijo v statusih:
                    • V pripravi,
                    • V dopolnitvi (Pod pogojem, da so nadrejeni zapisi še v statusu v Pripravi ali V dopolnitvi).

                    Kazalnike bo lahko osvežil uporabnik z vlogo IO, PO in OU.

Popravki z verzijo 1.25.12 z dne 12.01.2021

EMA-1977 - Pavšal – Kreiranje pavšala iz aktivnosti, ki je ni v planu za obračun pavšala
                     (Odprava napake, da se za aktivnost, za katero ni vezan pavšal, ta ne izračuna).

EMA-1975 - ZzI (Dopolnitev delovanja Ničelnega ZzI)
                     (Popravek funkcionalnosti Ničelnega ZzI:

                     1. Odstranjena je kontrola, ki pri urejanju na ničelnem ZzI-ju, ki nima veznega ZzI-ja preverja vsote zneskov Znesek upravičen,
                     Znesek neupravičen in  Znesek presežno upravičen, ki ne smejo biti manjša od 0. V primeru ničelnega ZzI-ja imajo lahko
                     namreč ZzI-ji tudi negativno vrednost.

                     2. Dopolnjen je prikaz listin, ki so pri kreiranju ničelnega ZzI v spustnem seznamu na voljo uporabniku. Na voljo so tako tudi 
                     listine, ki nimajo več na voljo zneska za prijavo plačil oz. sredstev na listi. Uporabnik tako listino vseeno lahko prijavi na ničelni ZzI.

                     3. Uporabniku so pri prijavili ničelnega ZzI-ja na voljo tudi NPU=U listine. Tako je dopolnjeno delovanje, da lahko uporabnik
                     tudi za te listine kreira ničelni ZzI. Vendar pa velja enako pravilo kot za navadne ZzI-ju. Na istem zahtevku hkrati ne moreta biti
                     navadna in listina, ki je nastala iz plana, ali druga listina, čeprav je nastala iz plana.

                     4. Dopolnjeno je delovanje, da se v primeru, da na ničelni ZzI prijavimo negativen znesek, sredstva na listini ne sprostijo.

                     5. Dopolnjeno je delovanje ničelnih ZzI-jev na način, da se na tak ZzI lahko prijavi tudi SSE ali PZ v pozitivni in negativni
                     vrednosti. Za vpisano vrednost se samodejno izračuna tudi pavšal.

                     6. Dopolnjeno je delovanje, ko pri ponovnem urejanju prijave plačila listine, aplikacija uporabniku v primeru ničelnega ZzI,
                     ni dovolila vnosa negativnega predznaka.

                     7. Za ničelni ZzI je dodana akcija »Zavrni ZzI«. Akcija je na voljo uporabnikom s pravico PO, ko je zahtevek v statusu Plačan.
                     Opomba: ZzI lahko zavrne vloga PO, vendar brez pravic Pregledovalec (PO) ali Skrbnik pogodbe zahtevka sploh ne vidi.

                     8. Na ničelni ZzI je omogočena prijava tudi listin iz drugih operacij, na katerih je isti upravičenec, vendar pod pogojem, da so
                     bile že prijavljene na navadnem zahtevku.

                     9. Omogočeno je kopiranje zavrnjenih ničelnih ZzI-jev).       

EMA-1982 - Operacija (Blokada uvoza iz MFERAC, če je operacija Finančno zaključena)
                     (Proces uvoza planskih podatkov iz MFERAC se spremeni tako, da se za operacije, ki imajo v e-MA status Finančno zaključena,
                     Zaključena in Konec spremljanja, se planski podatki iz MFERAC ne uvozijo več).                

EMA-1950 - ZzI (dodana nova kontrola Znesek ZzI in znesek odredbe)
                     (Dodana sistemska kontrola, ki ob oddaji Zahtevka za izplačilo preverja ujemanje med zneskom prijave in seštevkom prijavljenih
                     odredb.)

Popravki z verzijo 1.25.9 z dne 13.12.2020

EMA-1964 - Ne moremo prestaviti statusa v pregled na NosPO
                     (Odprava napake, ki je pri Vlogi za odločitev o podpori onemogočala spremembo statusa v "V pregledu na NosPO").               

EMA-1958 - Napačen obračun pavšalov (Zahtevek za izplačilo)
                      (Popravek napake pri obračunu pavšala na ZzI).

EMA-1930 - Popravek oziroma umaknitev izjave na izpisu ZzIA-ja
                     (Popravek izjave ZzIA na izpisu ZzI-avans).

Popravki z verzijami 1.25.5 in 1.25.6 z dne 07.09.2020

EMA-1855 - Listine (nov zavihek Odredbe)
                    (Nadgradnja, s katero je v rubriki Listine dodan nov zavihek Odredbe. Viden je na operacijah NPU=U in sicer
                    vedno, ko se na listini nahajajo tudi odredbe. Na voljo je pregled podatkov za odredbe in terjatve, ki so prenesene
                    iz MFERAC).

EMA-1865Zahtevki za izplačilo (Ničelni ZzI in ZZiF)
                     (Nadgradnja, ki ob kreiranju ZzI omogoča izbor dveh novih vrst ZzI in sicer Ničelni ZzI in Ničelni ZziF).               

EMA-1867  - Sistemska kontrola O-46
                     (Popravek sistemske kontrole o-46, ki je onemogočala prestavitev operacije v status Finančno zaključen).

EMA-1868 - Zahtevki za izplačilo (zavrnitev ZzI)
                     (Nadgradnja, s katero je uporabnik pred zavrnitvijo ZzI opozorjen, da je potrebno preveriti status izbranega
                     računa in naj navezanih odredb v sistemu MFERAC. V nasprotnem primeru namreč zavrnitev ni ustrezno
                     izvedena).

EMA-1928 - Poročila (Zahtevki za izplačilo)
                    (Popravki v izpisu poročila Zahtevki za izplačilo: v polju Datum plačila je sedaj prikazan podatek prvega prehoda ZzI v status 
                     Plačan, v polju Skrbnik pogodbe je sedaj prikazan podatek, ki je vnesen na zadnji pravni podlagi oziroma aneksu in v polju
                     Datum zadnje menjave statusa je prikazan podatek o zadnji menjavi statusa ZzI-ja).

Popravki z verzijami 1.25.0, 1.25.1, 1.25.2 in 1.25.3 z dne 03.08.2020

EMA-1294 - MAS (modul za administracijo sistema - prenova)
                     (Nadgradnja, s katero je modul za administracijo sistema prenovljen. S prenovo je podprt tudi postopek oddaje in
                     potrjevanja vloge za dostopne pravice neposredno v aplikaciji e-MA).                    

EMA-1838 - Upravičenci (možnost urejanja opredelitve o aktivnem/ neaktivnem upravičencu)
                     (Nadgradnja, s katero imajo možnost urejanja podatka v rubriki Upravičenci, v polju "Aktiven", le uporabniki v skupini
                     Organ upravljanja in Administrator). 
                     

EMA-1885- Zahtevek za izplačilo (Sprememba odstotka FV na ZZI, ki je v statusu CA povrnitev v DP)
                     (Popravek, ki odpravlja napako v prikazu odstotka FV na ZzI, ki je v statusu CA povrnitev v DP).                    

EMA-1886 Zahtevek za izplačilo (preimenovanje polj pri prijavi plačila pavšala na veznem ZZI)
                     (Nadgradnja, s katero sta preimenovani naslednji polji "Znesek upravičen na pozitivnem ZZI" v "Znesek upravičen -
                     max. vračilo glede na pozitivni ZzI"in "Znesek upravičen do sofinanciranja na pozitivnem ZzI" v "Znesek upravičen do
                     sofinanciranja - max. vračilo glede na pozitivni ZzI").                   

EMA-1919 - Vloga za odločitev o podpori (rubrika Identifikacija/ sekcija Posredniški in izvajalski organi)
                    (Popravek, ki prikazuje v seznamu sekcije Posredniški in izvajalski organi za posamezni organ aktualno odgovorno
                     osebo navedenega organa).

EMA-1902- Zahtevek za izplačilo (negativni denarni tok ter dopolnitve na ZzI in ZzIK)
                    (Nadgr
adnja, s katero je pri ZzI, negativnem ZzI in ZzIK zavihek "Odredbe" preimenovano v 
                     "Odredbe/ Terjatve" in nadgradnja, ki pri kreiranju negativnega ZzI - ko je na veznem pozitivnem
                     ZzI samo ena listina (npr. plače, PN,...), na prijavi listine le-to samodejno prikaže v spustnem
                     seznamu).

Popravek z verzijo 1.24 z dne 19.05.2020

EMA-1795 - Zahtevek za izplačilo (negativni denarni tokovi in sistemska korekcija)
                   (Nadgradnja, ki poenostavlja proces negativnega zahtevka za izplačilo in nadgradnja v primeru zahtevkov za 
                   sistemsko korekcijo - ZzIK).

Popravki z verzijama 1.23.3 in 1.24.0 z dne 06.04.2020


EMA-  255 - Neustrezna vizualizacija e-Računa (spremembe izpisov ZzI, ZzIA, ZzIP, ZzIF)
                    (Izvedena je nadgradnja, pri kateri so se na ZzI, ZzIA, ZzIP in ZzIF spremenili določeni izpisi in sicer: umaknjeno je polje
                    "Stroškovno mesto",  pri zapiranju ZzIA/ ZzIP je na izpisu ZzI poenotena tabela 
s prikazom zapiranja po regijah in po
                    vsoti, na ZzIA je spremenjeno besedilo o izjavi upravičenca, na izpisu vsebinsko poročilo je izbrisana točka 2 in preštevilčena
                    točka 3 v 2).

EMA-1851 - Zahtevek za izplačilo (odklenitev polja "Znesek upravičen do sofinanciranja" na prijavi plačila listine)
                    (izvedena je nadgradnja, pri kateri je polje "Znesek upravičen do sofinanciranja" na ZzI-ju odprt za zmanjševanje
                     zneska na operacijah NPU=U).

EMA-1862 - Zahtevek za izplačilo (kopiranje zavrnjenega zahtevka in odstranjenih prilog)
                    (Izveden je popravek, ki pri kopiranju zavrnjenega ZzI ne kopira več odstranjenih prilog).

EMA-1250 - Zahtevek za izplačilo (sprememba pavšala na negativnem ZzI)
                    (Izvedena je nadgradnja, pri kateri se ob spremembi pavšala tekom izvajanja operacije, pri negativnem ZzI
                    upošteva odstotek pavšala, ki je veljal na pozitivnem ZZI - to je na tistem, ki je na negativnem navezan kot vezni ZzI). 

EMA-1814-  Zahtevek za izplačilo (Negativni ZzI - nov postopek Vračilo Pavšala)
                    (Izvedena je nadgradnja, s katero je pri kreiranju negativnih ZzI dodan nov postopek - Vračilo pavšala).

EMA-1852 - Zahtevek za izplačilo (nova kontrola v primeru zadnjega ZzI - pred oddajo)
                    (Izvedena je nadgradnja, ki v primeru razlike 104b - 94b, nižje od 100€, uporabnika pred oddajo ZzI opozori, če na ZzI
                     ni opredeljeno, da gre za zadnji ZzI).

EMA-1863 - Kopiranje Zzi v primeru NPU=U
                    (Izvedena je nadgradnja, ki omogoča kopiranje ZzI tudi v primeru operacij NPU=U, če ZzI niso kreirani preko plana ZzI).

EMA-1842 - Zahtevki za izplačilo (vgraditev kontrole pri povišanju zneska upravičen do sofinanciranja pri SSE in PZ)
                    (Izvedena je nadgradnja, ki na operacijah, kjer odstotek sofinanciranja ni 100%, dodaja na prijavah plačila SSE in PZ (ob
                    polju "Znesek upravičen do sofinanciranja") obvestilo in sicer se pojavi le v primeru, če znesek upravičen do sofinanciranja
                    ne ustreza odstotku sofinanciranja. 

EMA-1876 - Zahtevek za izplačilo (negativni ZzI  - upoštevanje finančne vrzeli)
                    (Izvedena je nadgradnja, ki ob spremembi odstotka finančne vrzeli tekom izvajanja operacije pri negativnem ZzI upošteva
                    odstotek finančne vrzeli, ki je veljal na pozitivnem ZZI - to je na tistem, ki je na negativnem navezan kot vezni ZzI).

EMA-1861- Plan ZZI (kreiranje in potrjevanje plana ZzI)
                    (Izveden je popravek, ki odpravlja težavo pri kreiranju in potrjevanju plana ZzI - številka ZzI se sedaj izpiše).

EMA-1831 - Poročanje o udeležencih (izbris udeleženca v primeru individualnega vnosa)
                    (Izvedena je nadgradnja, ki v primeru individualnega vnosa omogoča izbris napačno vnesenih udeležencev - izbris se izvede
                    na podlagi prošnje upravičenca OU-ju, napačen vnos pa izbriše PO z vnosom opombe).

Popravki z verzijo 1.23.0 z dne 17.2.2020

EMA-1811 –ZzI (brisanje V pripravi)
                    (Izvedena je nadgradnja, ki omogoča brisanje ZzI, dokler je v statusu V pripravi in ni bil še oddan. Z brisanjem je viden v
                    sekciji »Seznam izbrisanih zahtevkov za izplačilo«).
EMA-1792 –ZzI (IZS korekcija)
                    (Izveden je popravek, ki odpravlja težavo na IZS korekciji).

Popravki z verzijo 1.22.0, 1.22.1 , 1.22.2 z dne 05.02.2020

EMA-1822 –Poročanje o udeležencih (oddaja poročila v pregled) 
                    (Izveden je popravek, ki odpravlja težavo pri oddaji poročila v pregled).
EMA-1801 –Zahtevek za izplačilo (prijava SSE in PZ)
                    (Izvedena je nadgradnja, kjer v primeru prijav SSE in PZ kontrola preverja odstotek sofinanciranja. V primeru, da je odstotek
                    sofinanciranja 100%, se polje Znesek upravičen do sofinanciranja zaklene in urejanje ni več možno).
EMA-1799 –Operacija/ Kazalniki 
                    (Izvedena je nadgradnja, ki na Operaciji, v rubriki Kazalniki omogoča urejanje podatka v polju »Ali operacija podpira mikro,
                    mala in srednja podjetja (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije«). Velja tako za operacije NPO in JR.)
EMA-1796 –Poročila/ Zahtevki za izplačilo
                    (Izveden je popravek, ki v rubriki Poročila/ Zahtevki za izplačilo ponovno prikazuje stolpca »Stanje kontrole« in »Zaključena«).
EMA-1737 – Zahtevek za izplačilo (vrednost v polju »Lastna udeležba«)
                    (Izveden je popravek, ki na ZzI v polju »Lastna udeležba« prikazuje pravilen podatek, to je skupni znesek zasebnih virov iz
                     vseh prijav listin na posameznem ZzI).
EMA-1681 -Zahtevek za izplačilo (izpis seznam računov) 
                    (Izvedena je nadgradnja, ki v izpisu Seznam računov izpiše vse upravičence, ki so prijavljeni na ZzI).
EMA-1677 -Plan ZzI (pravice za urejanje plana ZzI na več operacijah) 
                    (Izvedena je nadgradnja, ki omogoča urejanje plana ZZI na več operacijah. Za urejanje zadostuje, če ima oseba opredeljeno
                    dostopno pravico »skrbnik posamezne pogodbe« samo na eni od teh operacij).
EMA-1662 - Zahtevek za izplačilo (kontrola Z-32)
                    (Izveden je popravek, ki odpravlja težavo proženja blokade Z-32 – Datumi listin izven obdobja operacije). 
EMA-1818 - Avans (delitev regij v primeru konzorcija)
                    (Izvedena je nadgradnja, ki pri avansu omogoča delitev po regijah v primeru konzorcija).
EMA-1762 - Plan ZzI (kreiranje ZzI za zadržana sredstva) 
                    (Izvedena je nadgradnja, ki v primeru plana ZzI omogoča kreiranje ZzI za zadržana sredstva, ko je plan ZzI v končnem statusu
                    »Poslan«).

Popravki z verzijo 1.21.3 z dne 19.12.2019

EMA-1072 –Listine (pregled prilog na listinah za ostale upravičence v primeru APZnet) 
                    (Nadgradnja, ki v primeru operacije APZnet prejemniku proračunskih sredstev omogoča pregled prilog na listini in prijavi plačila tudi za ostale upravičence).
EMA-1693 - Operacija/ Pogodbe (vnos konzorcijske pogodbe)
                    (Popravek, ki omogoča vnos konzorcijske pogodbe v zavihku »Pogodbe, ki niso podlaga za izplačilo« v primeru, ko je operacija v statusu V dopolnitvi).
EMA-1763 - Listine (brisanje prilog na listini) 
                    (Popravek, ki omogoča brisanje prilog na listini v naslednjih primerih: ko listina še ni vezana na ZzI, ko je vezana na ZzI, ki je v statusu V pripravi, ko je listina
                    na kopiranem ZzI, ko je vezana na ZzI ki je v statusu V dopolnitvi. Brisanje je možno, če je vnesena vsaj ena priloga oziroma je potrebno novo prilogo najprej
                    dodati, šele nato je omogočeno brisanje neustrezne).
EMA-1778 - Poročila – Razlogi zakaj ZzI ne gre v eCA (novo poročilo) 
                    (Nadgradnja, ki vpeljuje v rubriko »Poročilo« novo poročilo – »Razlogi, zakaj Zzi ne gre v eCA«. Poročilo lahko uporabljajo PO-ji (vsak za svoj organ) in skrbnik pogodbe (vsak za
                    svojo operacijo).
EMA-1780 - Zahtevki za izplačilo (datum SSE v primeru operacij APZnet) 
                    (Nadgradnja, ki v primeru operacij APZnet uvozi tudi podatek v polje »Datum konca poenostavljene oblike«).
EMA-1783 - Zahtevki za izplačilo (presežno upravičen znesek) 
                    (Nadgradnja, ki na prijavo listine in seznam prijavljenih plačil listine dodaja polje »Presežno upravičen znesek«. Podatek predstavlja upravičen znesek, ki presega načrtovane stroške).

Popravki z verzijo 1.21.0 z dne 12.12.2019

EMA-1755 - Operacija – Realizacija ZzI 
                    (Popravek, ki odpravlja napako v rubriki Realizacija ZzI/ Realizacija po vrsti stroška).
EMA-1738 - Listine (urejanje listine)
                    (Popravek, ki odpravlja težavo urejanja listin v primeru, ko je listina vezana na dva ZzI, ki sta v dopolnitvi).
EMA-1710 - Poročila – Operacije-kazalniki 
                    (Nadgradnja, ki v poročila dodaja novo poročilo za prikaz kazalnikov na operacijah. Prikazujejo se kazalniki iz zadnjega prehoda operacije v status V izvrševanje).
EMA- 732 - ZzI – ZzIA (kreiranje)
                    (Nadgradnja, ki ob kreiranju ZzIA prikazuje tudi podatek o znesku avansa).

Popravki z verzijo 1.20.0 z dne 21.11.2019

EMA-1722 - Zahtevek za izplačilo – ZzIA (nov status ZzIA zaprt). 
                    (Nadgradnja, ki dodaja na ZzIA nov status »ZzIA zaprt«. Ko se ZzI-ju, ki zapira ZzIA, spremeni status v Plačan, se spremeni status ZzIA v »ZzIA zaprt«).
EMA-1705 - Operacija (Uredi operacijo/ Lokacija operacije)
                    (Nadgradnja, ki ob izboru posamezne regije (Vzhod/ Zahod) v polju »Lokacija operacije« omeji izbor občin na občine, ki pripadajo izbrani regiji. Dodatno se ob prehodu statusa
                     operacije V izvrševanje in Finančno zaključen prožijo sistemske kontrole vrste blokada v primeru, če se izbrana lokacije ne ujema z regijo izvajanja operacije.
EMA-1053 - Zahtevek za izplačilo – ZzIA (zapiranje ZzIA po regijah) 
                    (Nadgradnja, ki omogoča zapiranje ZzIA glede na regijo).
EMA-1051 - Zahtevek za izplačilo – ZzIA (zapiranje ZzIA)
                    (Popravek, ki odpravlja težave pri zapiranju ZzIA in zapiranju po regijah).
EMA-1055 - Zahtevek za izplačilo – ZzIA (zapiranje ZzIA) 
                    (Popravek, ki odpravlja težave pri zaokroževanju ob zapiranju ZzIA).
EMA-1431 - Operacija (Finančni načrt / Plan po virih in stroških – delitev EU/SLO za ZAHOD)
                    (Popravek, ki odpravlja težavo napačno izračunanih vrednosti v rubriki Finančni načrt, sekciji Plan po virih in stroških za Zahod).
EMA-983 -  Zahtevek za izplačilo – ZzIA (vračilo dela avansa/predplačila) 
                   (Nadgradnja, s katero lahko PO zahteva od upravičenca vračilo dela avansa/ predplačila, če v roku ne prijavi porabe vseh sredstev).
EMA-1738 - Zahtevek za izplačilo (urejanje listine na ZzI, ki je v dopolnitvi) 
                    (Popravek, ki omogoča urejanje listine, vezane na ZzI, ko je le-ta v stanju kontrole V dopolnitvi).

Popravki z verzijami 1.19.0, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3 z dne 22.10.2019

EMA-1467 – Vstopna stran e-MA (poštni predal) 
                    (Nadgradnja, s katero je v poštni predal uporabnika dodan gumb »Označi vsa sporočila kot prebrana«, ki omogoča opredelitev vseh sporočil kot prebranih).
EMA-1467 - Vstopna stran e-MA (vrstni red obvestil)
                    (Nadgradnja, s katero je na vstopni strani e-MA zamenjan vrstni red prikaza obvestil).
EMA-1669 – Operacija (status Finančno zaključen) 
                    (Nadgradnja, po kateri je prehod v status Finančno zaključen podprt z ustreznimi kontrolami vrste blokada).
EMA-1667 – Poročanje o udeležencih (vnos udeleženca za tekoče leto)
                    (Popravek, ki odpravlja težavo vnosa novega udeleženca za tekoče leto).
EMA-1678 – Zahtevek za izplačilo (dodajanje dokumentov na ZzI) 
                    (Popravek, ki odpravlja težavo pri dodajanju dokumentov na ZzI in ne javlja več opozorila, da uporabnik nima
                    nastavljenih pravic za dostop do funkcionalnosti).
EMA-1683 – Operacija (Postopek izbire izvajalca in zaposlenih) 
                    (Popravek, ki odpravlja težavo pri vnosu pravnih podlag in ne javlja več napake).
EMA-1684 – Operacija (dodajanje nove operacije)
                    (Popravek, ki odpravlja težavo pri dodajanju nove operacije in ne javlja več napake).
EMA-1690 – Operacija (Tip upravičenca)
                    (Nadgradnja, s katero sta v šifrant upravičencev dodana dva nova tipa upravičenca in sicer 13 – Drug subjekt
                    zasebnega prava
(namesto šifre 6) in 14 – Drug subjekt javnega prava (namesto tipa 12).
EMA-1692 – Kontrola AP (brisanje prilog)
                    (Nadgradnja, ki v kontroli AP omogoča brisanje napačno pripetih dokumentov/ prilog v sekciji »Kontrolniki AP
                    s prilogami«, do statusa kontrole AP zaključen oz. višje in Zavrnjen. Po prehodu v status AP zaključen brisanje
                    ni več možno).
EMA-1702 – Zahtevek za izplačilo – status V dopolnitvi (urejanje datuma SSE) 
                    (Nadgradnja, ki omogoča urejanje datuma konca poenostavljene oblike na ZzI, ko je ta v statusu V dopolnitvi).
EMA-1703 – Obvestilnik (sistemska obvestila)
                    (Nadgradnja, po kateri se uporabniku v vlogi upravičenca na zaslonu in v poštni predal proži sistemsko obvestilo,
                    ko odda ZzI).
EMA-1704 – Zahtevek za izplačilo (kopiranje ZzI – prijave z vrednostjo 0).
                    (Nadgradnja, s katero se prijave plačil listin z vrednostjo 0 ob kopiranju ZzI ne kopirajo).
EMA-1687 – Vloga za odločitev o podpori (menjava statusa)
                     (Popravek, ki odpravlja težavo pri menjavi statusa Vloge za odločitev o podpori).
EMA-1724 – Operacija (sprememba statusa V dopolnitev ob spremembi podatkov v MFERAC)
                     (Nadgradnja, s katero se operacije ne prestavljajo več neprestano v status V dopolnitev glede na spremembe v
                     MFERAC).

Popravek z verzijo 1.18.5 z dne 10.10.2019

EMA-1702 - Zahtevek za izplačilo – urejanje datuma konca obdobja poenostavljene oblike 
                    (Popravek, ki omogoča urejanje datuma konca poenostavljene oblike, ko je ZzI v statusu V dopolnitvi).
EMA-1704 – Zahtevek za izplačilo – kopiranje 
                    (Popravek, ki odpravlja težavo pri kopiranju ZzI).

Popravek z verzijo 1.18.4 z dne 02.10.2019

EMA-1678 - Zahtevek za izplačilo – onemogočeno dodajanje priponk 
                    (Popravek, ki odpravlja težavo pri dodajanju priponk in ne javlja več opozorila, da uporabnik nima nastavljenih
                     pravic do funkcionalnosti).

Popravki z verzijami 1.18.0, 1.18.1 in 1.18.2 z dne 18.09.2019

EMA-1543 - Operacija - Sistemska kontrola (O-0020) »Načrtovani upravičeni stroški operacije presegajo celotne načrtovane
                    stroške operacije.
                    (Popravek, kjer se ob menjavi statusa operacije v primeru ustreznih podatkov kontrola ne proži več).
EMA-1497 - Operacija – informacija o statusu operacije 
                    (Nadgradnja, ki poleg šifre in naziva izbrane operacije prikazuje tudi trenutni status operacije).
EMA-1590 - Operacija – sistemska kontrola (O-33) »Realizirani upravičeni stroški operacije presegajo načrtovane upravičene
                    izdatke operacije«
                    (Popravek, kjer se ob menjavi statusa operacije v primeru ustreznih podatkov kontrola ne proži več).
EMA-369 -   Operacija - Aktivnost in plan stroškov 
                    (Nadgradnja, ki omogoča, da se na aktivnost lahko veže samo kategorija stroška, vrsta stroška pa je neobvezen
                     podatek).
EMA-1119 - Operacija – prikaz vrste pogodb v podkazalu Finančni načrt
                    (Popravek, ki v podkazalu Finančni načrt, v zavihku Sofinancerske pogodbe prikazuje le pogodbe vrsta POJRJP,
                    PONPOU in NPUPOU.
                    Pogodbe vrste ODLPOD v tem zavihku niso več prikazane).
EMA-1545 - Operacija – sprememba izbora pogodbe s klikom na znak X v naslovni vrstici 
                    (Nadgradnja, ki uporabnika s klikom na znak X ob številki pogodbe v naslovni vrstici, preusmeri na podkazalo
                     Uredi operacijo.
EMA-1473 - Operacija – pregled verzij operacije (verzija pomeni prehod statusa V izvrševanje).
                    (Nadgradnja, ki na operaciji omogoča pregled posameznih verzij operacije s klikom na ikono . Prikazane so 
                    verzije od zadnjega prehoda operacije V izvrševanje in vse nadaljnje verzije, to je od namestitve te naloge na produkcijo
                    dalje).
EMA-1641 - ZzI – dodajanje plačil listine in prijave plačil na ZzI na migriranih listinah iz ISARR2
                   (Popravek, ki na migriranih listinah iz ISARR2 omogoča dodajanje plačil na listino in prijavo plačil na ZzI).
EMA-1549 - Operacija –brisanje stroška na operaciji
                    (Popravek, ki onemogoči brisanje plana stroškov na operaciji v primeru, ko na strošku že obstajajo navezane prijave plačil).
EMA-1322 - Zahtevki za izplačilo – nov stolpec v seznamu vseh ZzI 
                    (Nadgradnja, s katero je v seznamu vseh kreiranih ZzI dodan nov stolpec »Znesek za izplačilo«, prikazan pa je tudi v excel
                    tabeli ob izvozu seznama v excel).
EMA-484 -   Operacija – sprememba podatkov v podkazalu Upravičenci
                    (Nadgradnja, ki onemogoči urejanje vseh podatkov v podkazalu Upravičenci na podatkih, ki se uvozijo iz MFERAC. Za
                     urejanje so na voljo le podatki, ki se ne prenašajo iz MFERAC).
EMA-1192 - Operacija – nova sekcija Finančna vrzel v podkazalu Skupni stroški, analiza stroškov in koristi 
                    (Nadgradnja, s katero je dodana nova sekcija Finančna vrzel, ki prikazuje seznam vseh upravičencev in odstotek finančne
                     vrzeli).
EMA-1648 - Operacija – polje »Naziv e-MA« v podkazalu Postopki izbire izvajalca in zaposlenih 
                    (Popravek, s katerim je sedaj shranjevanje podatka v polju »Naziv e-MA« omogočeno).
EMA-1490 - Operacija - Izbor pogodbe zasebnega partnerja s strani upravičenca 
                    (Popravek, ki upravičencu omogoča izbor pogodbe na operaciji tudi od zasebnega partnerja).
EMA-1606 - Zahtevki za izplačilo – urejanje kazalnikov učinka in specifičnih kazalnikov učinka 
                    (Popravek, ki omogoča urejanje kazalnikov le, ko je ZzI v statusu V pripravi ali V dopolnitvi.
EMA-1644 - Poročila - podatek o skrbniku pogodbe na poročilu v podkazalu Operacije 
                    (Popravek, ki na seznamu poročil podkazala Operacije prikazuje podatek o skrbniku pogodbe iz zadnjega aneksa k
                     pogodbi).
EMA-1617 - Zahtevki za izplačilo – kopiranje 
                    (Popravek, ki odpravlja težavo pri kopiranju ZzI).
EMA-1584 - Zahtevki za izplačilo –prikaz skupnega zneska v izpisu Seznam računov
                    (Popravek, ki odpravlja napako v prikazu podatka »Skupaj vrsta stroška« v seznamu računov).
EMA-1616 - Zahtevki za izplačilo – vnos podatkov v seznam prijavljenih neplačanih listin 
                    (Popravek, ki omogoča vnos datuma plačila in dokazil v seznam prijavljenih neplačanih listin na ZzI tudi v statusu
                     Kontrolno pregledan).
EMA-1668 - Poročila - napačen datum plačila v seznamu poročil Zahtevki za izplačilo 
                    (Popravek, ki prikazuje pravilen podatek o datumu plačila v seznamu poročil Zahtevki za izplačilo).
EMA-1654 - Operacija – brisanje POS na operaciji 
                    (Popravek, ki onemogoči brisanje oziroma urejanje POS na operaciji v primeru, ko je že navezana na ZzI).
EMA-1630 - Obvestilnik - obveščanje uporabnika in vzpostava poštnega predala 
                    (Nadgradnja, s katero je na e-MA vzpostavljen osebni poštni predal uporabnika (ikona ), v katerega prejema
                     sistemska obvestila e-MA in obvestila, ki mu jih pošlje skrbnik sistema e-MA).
EMA-1348 - Zahtevki za izplačilo – stolpec »Naziv upravičenca« na izpisu Seznam računov
                    (Popravek, ki na seznamu računov ponovno prikazuje stolpec »Naziv upravičenca«).
EMA-1507 - Operacija - Sistemske kontrole
                    (Popravek, ki odpravlja težave v delovanju sistemskih kontrol).
EMA-1467 - Vstopna stran e-MA 
                    (Nadgradnja, s katero je vzpostavljena vstopna stran e-MA s ključnimi informacijami, obvestili in povezavami za
                    uporabnika).
EMA-1582 - Operacija NPO – vnos podatkov o shemi de minimis 
                    (Popravek, ki odpravlja blokado zaradi polja sheme državne pomoči na operaciji NPO).
EMA-1659 - Zahtevki za izplačilo – skupni zneski v izpisu Seznam računov 
                    (Popravek, ki v izpisu Seznam računov pravilno prikazuje skupne zneske).

Popravki z verzijami 1.17.0, 1.17.1 in 1.17.4 z dne 09.08.2019

EMA 475 - Neustrezne sistemske kontrole ob menjavi statusa operacije v izvrševanje
                  (Izveden popravek delovanja kontrole višine realiziranih izdatkov ob menjavi statusa Operacije v status V izvrševanje).
EMA 492 - Listine - informacija o vrsti listine
                  (Nadgradnja, ki na seznam listin dodaja tudi informacijo o vrsti listine – v stolpcu »Vrsta listine).
EMA 523 - Zahtevek za izplačilo – Brisanje dokumentov na SSE in PZ
                  (Izveden je popravek, ki omogoča brisanje dokumentov tudi na SSE in PZ, ko je ZzI v dopolnitvi).
EMA 592 - Zahtevki za izplačilo - Podatki na izpisu pri migriranih ZZI-ji 
                  (Izvedena je rešitev, ki na migriranih ZzI ne spreminja izpisov ZzI).
EMA 845 - Listine - Kopiranje listin in uvoz 
                  (Nadgradnja, ki omogoča kopiranje listin s klikom na ikono za kopiranje in nadgradnja pri uvozu podatkov).
EMA 938 - Zahtevki za izplačilo - Vsebinsko poročilo (regija kazalnikov)
                  (Nadgradnja, ki prikazuje v vsebinskem poročilu tudi podatek doseženih vrednostih kazalnikov po regijah).
EMA-1011 -Zahtevek za izplačilo – pregled seznama prijav 
                   (Nadgradnja, s katero je v seznamu prijav na ZzI zamenjan vrstni red stolpcev in sicer je sedaj stolpec »Številka listine«
                   umeščen med stolpca »Zap.št.« in "Šifra stroška").
EMA 1058 -Pripenjanje več priponk hkrati
                   (Nagradnja, ki omogoča, da se na operaciji, vlogi za odločitev o odpori, zahtevku za izplačilo in listinah lahko pripenja
                   več priponk sočasno).
EMA 1282 -Zahtevek za izplačilo – težava pri potrjevanju zahtevka 
                   (Odpravljena je težava pri potrjevanju/oddaji zahtevka, ko opozorilo izpiše, da »Znesek upravičen prijavljen na listini
                   presega še razpoložljiva sredstva pogodbe«).
EMA 1296 -Zahtevek za izplačilo – Pro rata 
                   (Nadgradnja, ki izvede samodejni preračun delitev listin V/Z v primerih operacij, kjer je delitev narejena na sistem
                    pro-rata).
EMA 1417 -Zahtevki za izplačilo – Podatek o aktivnosti na Seznamu prijav plačil listin
                   (Nadgradnja, pri kateri je na Seznamu prijavljenih plačil listin dodam stolpec s podatkom o aktivnosti).
EMA 1459 -Kontrola AP - Gumb zaključi AP 
                   (Nadgradnja, ki ob kliku na gumb »Zaključek AP« odpre pogovorno okno za potrditev Prestavitve ZzI v status Plačan.
                   V primeru dokončne potrditve se status prestavi v Plačan).
EMA 1480 -Zgodovina statusov
                   (Nadgradnja, ki prikazuje v zgodovini statusov operacije, vloge in ZzI tudi prvotni status, to je V pripravi).
EMA 1483 -Zahtevki za izplačilo - SSE in PZ napaka pri dodajanju prijave 
                   (Izveden popravek na SSE in PZ, ki odpravlja napako pri dodajanju prijave: vrednost v polju »Vrednost enote« ob urejanju
                    ostane zapisana in se ne izbriše, vnos se po potrditvi shrani).
EMA 1489 -Upravičenec pravne podlage - novo polje za naziv (dopolnitev za vse Tip upravičenca NPU)
                   (Nadgradnja, pri kateri je v rubriki Pravna podlaga na voljo seznam pogodb za vse upravičence, ki so tip upravičenca NPU).
EMA 1498 -Zahtevki za izplačilo - Listine vrste Dobropis na izpisu ZZI pdf 
                   (Odprava napake v prikazu dobropisa v pdf, kjer listine vrste Dobropis sedaj pravilno odšteva).
EMA 1499 -Zahtevki za izplačilo - Zapiranje ZzIP gumb izgine 
                   (Odpravljena je napaka, kjer sedaj ob zapiranju ZzIP gumb za zapiranje ostane na voljo).
EMA 1515 -Zahtevki za izplačilo - Brisanje ZzI (prikaz brisanih zahtevkov) 
                   (Izvedena je dopolnitev rešitve na ZzI, v sekciji brisanih ZzI, kjer se pri oznaki manjkajoča št. vedno prikaže zadnji izbrisan ZzI s
                   tisto številko).
EMA 1525 –Zahtevek za izplačilo – na prijavi ZzI dodan datum za SSE 
                   (Nadgradnja, pri kateri je na prijavo SSE dodano obvezno polje »Datum konca obdobja poenostavljene oblike«).
EMA 1535 -Zahtevki za izplačilo - Preračunavanje pavšala 
                   (Nadgradnja, po kateri se pavšal izračuna ob nastanku prijave plačila listine in ne več ob oddaji ZzI ali pripravi izpisov).
EMA 1592 -Operacije - prestavitev v status V dopolnitvI 
                   (Izvedena je nadgradnja, ki vse operacije, ki so v statusu V pripravi in so bile vsaj enkrat v statusu V izvrševanju, prestavi v status
                   V dopolnitvi).
EMA 1572 –Poročilni sistem - Operacije in ZZI - dostop za PO
                   (Izvedena je nadgradnja, ki omogoča dostop do poročil za operacije in ZzI-je tudi za skupino Posredniški organ (PO). Le-ta vidi
                    vse operacije in pripadajoče ZzI PO, na katerem ima dodeljene pravice).).
EMA 1586 -Upravičenec pravne podlage - Napaka pri dodajanju pogodb, ki imajo v e-MA že naloženo pogodbo
                   (Odpravljena je napaka pri dodajanju pogodb, ki imajo v zavihku Izvajalske pogodbe dodane priponke in javlja opozorilo, da
                   dokument pogodbe ni dodan).
EMA 1578 -Listine - Napaka pri vnosu plačila na listini 
                   (Izveden je popravek delovanja kontrole, ki odpravlja težavo urejanje/ vnosa plačila listine in javlja omejujočo kontrolo Nepravilna
                   vrednost glede na listino
).
EMA 1602 -Vloga NIO za NPO - NIO se ne posodoblja na operacijah NPO v dopolnitvi ob potrditvi vloge
                   (Izveden je popravek, ki sedaj omogoča posodabljanje navezave na nov NIO ob prehodu statusa vloge v status Potrjena na
                   operacijah, ki so v dopolnitvi,).

Popravki z verzijo 1.16.4 in 1.16.6 dne 21.06.2019

EMA-1469 - Ponovna izdelava PDF-ja z zneski 104
                    (Ob ponovni pripravi ZzI-ja za prenos v eCA se zopet kreira tudi PDF z zadnjimi podatki).
EMA-1466 - Realizacija ZzI - Napaka Prikaz realizacije ZZI
                    (Pri konzorcijih je odstranjen pogoj, da se izpisujejo podatki le za upravičence, ki so prejemniki proračunskih sredstev).
EMA-1465 - Finančni načrt - Izvoz ostalih virov - popravek oblike zapisa
                    (Pri operacijah je v rubriki Finančni plan urejen izvoz podatkov na zavihku 'Ostali viri'.)
EMA-1462 - Sistemske kontrole
                    (Dodani polji: Šifra kontrole in Navodilo uporabniku. Polja bo urejal Administrator).
EMA-1453 - Zahtevki za izplačilo - Brisanje ZzI (prikaz brisanih zahtevkov) - dopolnitev
                    (Brisani ZzI-ji bodo vidni v novi sekciji)
EMA-1450 - Zahtevki za izplačilo - Kontrola datuma plačila listine
                    (Popravek, ki preprečuje, da je datum plačila prijave listine novejši od današnjega )
EMA-1445 - Listine - Izbirni seznami pri zaklenjenih listinah
                    (Preprečuje popravek polja Poslovni subjekt, po tem ko je listina že kreirana).
EMA-1439 - Zahtevki za izplačilo – Kontrola vnesenih podatkov
                    (Kadar bo ZzI 'V pripravi' bo uporabnik lahko preveril vnesene podatke.)
EMA-1438 - Operacija – Kontrola vnesenih podatkov
                    (Kadar bo operacija v statusih: 'V pripravi', 'V izvrševanju', 'V dopolnitvi' bo uporabnik lahko preveril vnesene podatke
                     operacije.)
EMA-1412 - Uredi operacijo
                    Pri vnosu operacije se ob njeni potrditvi "Datum vložitve vloge za operacijo" ne shrani (Prvi zapis se shrani in ob
                    spremembi statusa se ne izbriše.)
EMA-1394 - Operacija - Številka listine se na seznamu listin ne izpisuje v celoti
                    (Popravljena velikost polja, tako da se izpiše celoten podatek)
EMA-1375 - Listine
                    Napaka pri izbrisu MŠ na prejemniku listine pri spremembi izdajatelja listine na fizično osebo (Nadgradnja, ki poskrbi
                    da se matična številka ne izbriše)
EMA-1236 - Negativnega zzi - Zaključek AP ni mogoč
                    (Pri določanju gumbov pri kontroli AP smo odstranili pogoj ali so vse listine na ZzI-ju izdane na avtorja ZzI. Za gumb
                    "Zaključek AP (odobritev plačila)" bo sedaj pogoj, da je ZzI oddan)
EMA-1211 - Izvoz podatkov v excel:
                    (Popravljena poravnava procentov in poimenovanje datotek)
EMA-1208 - Napaka pri pregledu vloge za uporabnike z vlogo Pregledovalec in PO
                    (Uporabnik z vlogo Posredniški organ PO vidi le vloge za svoj PO.)
EMA-1198 - Napačno prikazane vrednosti v sklopu Realizacija ZzI
                    (Popravljen prikaz vednosti na vmesniku)
EMA-1170 - Kopiranje Opisa operacije iz Vloge za odločitev o podpori na Operacijo - pri operacijah NPO
                    (Ko se bodo na vlogi potrdili novi podatki (Opis) in bo le ta potrjena, se bo operacija avtomatsko prestavila v status 'V
                    dopolnitev')
EMA-1149 - Uporabnik ne želi obveščanja - polje v bazi, izvoz seznamov uporabnikov
                    (Če bo uporabnik v polju Prejemanje sistemskih e-obvestil, odstranil kljukico mu aplikacija eMA, ne bo več pošiljala
                     nikakršnih e-obvestil.)
EMA-1043 - Zahtevki za izplačilo - Menjava statusa Predan na CA pri negativnih ZzI
                    (Pri Zaključek AP bomo omogočili prikaz št. terjatve do upravičenca (če bo obstajala).)
EMA-1488 - Zahtevki za izplačilo - Blokada pri oddaji Zahtevka za izplačilo
                    (Za negativne ZzIje ni blokade, če nimajo navezanih odredb.)
EMA-1476 - Zahtevki za izplačilo - Kontrola datumov ZzI
                    (Dodana sistemska kontrola, ki ne dovoli vpisa datuma, ki je starejši od 1.1.2016 in poznejši od tekočega datuma za polja:
                     Datum listine, Datum opravljene storitve, Datum plačila. )
EMA-1452 - Operacija - Stopnje sofinanciranja pri partnerjih (Dopolnitev kontrole)
                    (Dodana kontrola, ki upošteva zapise, ki so nastali šele ob prehodu)
EMA-1428 - Poročilni sistem
                    (Dopolnitev in popravki poročilnega sistema)
EMA-1192 - Skupni stroški - Finančna vrzel po upravičencih
                    (Dopolnitev izračuna zneska 104.b (kar se pošilja v eCA in izračun po dnevih, ki se uporablja pri kazalnikih).
EMA-1121 - Zgodovina stanj kontrole - napačen datum
                    (Popravljeni datumi na zapisih AP kontrole)
EMA-1020 - Sprememba finančne vrzeli - NPO
                    (Zapisi se prepišejo iz verzije vloge. To pomeni, da se bo ob spremembi operacija avtomatsko prestavila v status "V dopolnitvi".
                    Sprememba podatkov pa bo vidna, ko bo potrjena nova verzija vloge.)
EMA-916 -  KONTROLA - Nadgradnja EMA-342 - Prikaz in izpis stolpca "Upravičenec"
                   (Na seznam operacij se doda stolpec Upravičenci, samo za določene uporabnike)
EMA- 821 - Zahtevki za izplačilo - Izpisi prilog zahtevka za izplačilo
                   (Zahtevek za izplačilo – finančno poročilo, je sedaj mogoče prenesti na računalnik tudi v obliki excel datoteke)

Popravki z verzijama 1.15.3 in 1.16.0 z dne 20.05.2019


EMA-1435 -ZzI – kontrola ob oddaji ZzI
                   (Nadgradnja, ki onemogoči oddajo ZzI v primeru, ko operacija ni v statusu V izvrševanju. Uporabniku se izpiše opozorilo: »Zahtevka za izplačilo ni mogoče oddati,
                   ker operacija ni v statusu "V izvrševanju").

EMA-1409 -Operacija – dopolnitev statusa za ukinitev operacije
                   (Nadgradnja, kjer je potrebno ob izboru status Ukinjen opredeliti z izborom tudi razlog ukinitve).
EMA-1408 -Operacija - nov status »V dopolnitvi«
                   (Nadgradnja, ki uvaja nov status operacije. Status je namenjen urejanju/ popravkom podatkov in nadomešča dosedanji status V pripravi. Ko namreč operacija prvikrat
                   preide status V izvrševanju, se ne more več vrniti v status V pripravi). Ob spremembi statusa se ob oddaji ZzI prožijo kontrole).
EMA-1338 -Listine - brisanje listin, ki niso navezane na noben ZZI
                   (Nadgradnja, ki omogoča brisanje listin, ki niso navezane na noben ZzI).
EMA-1302 -Listine – urejanje datuma plačila
                   (Nagdradnja, ki omogoča urejanje podatka v polju »Datum plačila«, ko je Zzi v dopolnitvi in pod pogojem, da plačilo ni vezano na noben drug ZzI).
EMA-1158 -ZzI – zavrnitev ZzI
                   (Popravek, ki izvede osveževanje statusa ob kliku na gumb Zavrni ZzI in onemogoči nadaljnjo uporabo gumba Zavrni ZzI).
EMA-1149 -Obveščanje preko sistemskih obvestil
                   (Nadgradnja, ki uporabnikom omogoča urejanje nastavitev prejemanja sistemskih obvestil (v primeru, ko jih ne želijo prejemati ali želijo urediti e-naslov za prejemanje).
                   nastavitev se izvede s klikom na uporabniško ime uporabnika (gornji desni del zaslona)).
EMA-1084 -ZzI - brisanje
                   (Nadgradnja, ki uvaja novo sekcijo Izbrisani ZzI na zahtevku za izplačilo. V sekciji je na voljo seznam brisanih ZzI, brez možnosti pregleda navezanih listin in drugih podatkov,
                   ki so bile na njem).
EMA-1015 -Operacija (Popravek, ki odpravlja dvakrat shranjeno operacijo ob enkratnem vnosu).

Popravek z verzijo 1.15.1 dne 3.4.2019

EMA-1302 - Operacija/ Listine - Datum plačila
                    (Nadgradnja, ki omogoča urejanje podatka v polju Datum plačila v zavihku Plačilo listine, ko je ZzI v statusu v dopolnitvi in pod pogojem, da plačilo ni
                    prijavljeno tudi na kakšen drug ZzI).
EMA-1172 - Listine – prilog ni mogoče dodajati
                    (Popravek, ki omogoča dodajanje dokazil na listino tudi v primeru, ko je ZzI v dopolnitvi, drugi ZzI pa v statusu Zavrnjen).
EMA-1098 - Dokumenti pri pravnih podlagah
                   (Popravek, ki ureja napako dvoklika in se dokumenti tudi ob večkratnem kliku ne podvajajo več).
EMA-1062 - Popravki sklad/regija
                    (Nadgradnja, ki omogoča urejanje podatkov o skladu in regiji na Vlogi za odločitev o podpori, dokler je v pripravi oziroma dopolnitvi pred prvo potrditvijo vloge.
                    Po potrditvi vloge, tudi če je prestavljena v dopolnitev, urejanje ni več mogoče).
EMA-1015 – Dvakratno shranjevanje operacije
                    (Popravek, ki po shranjevanju podatkov o operaciji onemogoči ponovno shranjevanje in s tem podvajanje operacij. Pri vnosu podatkov o operaciji morajo biti uporabniki
                    vedno pozorni, da vnesejo vse obvezne podatke).
EMA-1001 – Operacija – kontrola v primeru dodajanja aktivnosti
                    (Nadgradnja, pri kateri je vgrajena nova kontrola na prehodu operacije v izvrševanje: kontrola preveri, če obstaja več kot en zapis shem sofinanciranja za upravičenca za
                    posamezno regijo. Če obstaja, kontrola preveri, ali v tem primeru obstajajo zapisi za vse aktivnosti. Če ni zapisov za vse aktivnosti, menjava statusa ne uspe).
EMA-  431 -Oddaja ZzI – elektronski podpis (Nadgradnja, kjer se ob oddaji ZzI-ja na izpis Zahtevek za izplačilo doda prikaz elektronskega podpisa uporabnika.)

Popravek z verzijo 1.15.0 dne 25.3.2019

EMA 1359 - Naziv datotek (prilog) v rubriki Listine - popravek napačnega naziva.
EMA 1355 - Izračun pavšala v primeru dveh različnih odstotkov – popravek delovanja pri oddaji ZzI.
EMA 1352 - Vloga za odločitev o podpori – ob kliku na zapis s šifro in nazivom vloge za odločitev o podpori
                    (v glavi strani - v načinu pregleda podatkov operacije), se podatki o vlogi odprejo v novem zavihku.

Popravek z verzijo 1.14.3 dne 18.3.2019

EMA 1337 - Vnos neplačane listine brez datuma plačila in dokazila (popravek, ki vnos omogoča). EMA 1057 –
                    Dopolnitev samodejnega obvestila iz e-MA za pripravo plana ZzI - pri prenosu listine iz MFERAC v e-MA (z dodatnimi podatki, kot so: pogodba, izdajatelj, itd.).
EMA 1247 - Način poročanja pri vnosu udeležencev ESS se opredeli na Vlogi za odločitev o podpori (in ne več na operaciji).

Popravek z verzijo 1.14.1 dne 6.3.2019

EMA 1281 - Dopolnitev sekcije Potrjene stopnje sofinanciranja
                    (Sekcija Potrjene stopnje sofinanciranja se preimenuje v Potrjene stopnje sofinanciranja pri partnerjih).
EMA 1288 - Vklop možnosti kopiranja ZzI za uporabnike
                    (omogočena funkcija kopiranja ZzI-ja za vse uporabnike, ki imajo pravico dodajanja ZzI).
EMA 1006 - Odprava napake pri vnosu SSE v planu stroškov
                    (Omogočen vnos stroška SSE na vlogi za odločitev o podpori).
EMA-1086 - Sistemska kontrola - maksimalen odstotek predplačila pri upravičencu
                    (Omogočen prehod operacije v izvrševanje v primeru neizpolnjenega polja Maksimalen odstotek predplačila za operacije s predplačili).
EMA-  925 - Ikona za urejanje datuma plačila
                    (Dodana ikona za urejanje polja Datum plačila).
EMA-  352 - Šifrant Vrsta stroškov (Sprememba vrstnega reda zapisov - glede na šifro vrste stroška)
EMA-  798 - Vrstni red vrste stroška v spustnem seznamu
                    (Sprememba vrstnega reda zapisov - glede na šifro vrste stroška).

Popravek z verzijo 1.14.0 dne 25.2.2019

EMA-  870 - Dodajanje dokumentov v postopkih izbire izvajalca in zaposlenih  
                   (kontrola datuma objave javi napako, če je ta datum izven programskega obdobja)
EMA-  924 - Poročanje o udeležencih
                    (tudi pri uporabi IE je pri dodajanju udeležencev sedaj omogočena uporaba ikon za urejanje in pogled.
EMA-1009 - Pri prijavi SSE/PZ na listino sta gumba za prijavo SSE in PZ sedaj ločena.
EMA-1077 - Ureditev oblike zapisa datuma listine in datuma opravljene storitve na seznamu računov
EMA-1082 - KONTROLA - Dopolnjen je pregled operacij.
EMA-1083 - Kontrola AP - Urejen je format izpisa datumov na izpisu dopolnitev ZZI-ja. EMA-1097
                    (Dopolnjen je izračun pavšala v primeru dveh različnih %.)
EMA-1148 – Spremenjen je izračun polja "znesek na voljo za prijavo" v primeru zavrnjenih ZZI.

Popravek z verzijo 1.13.7. dne 12.2.2019

EMA-  915 – odpravljena napaka v delovanju enake stopnje sofinanciranja za vse partnerje, kjer se sedaj stopnja za ostale partnerje prenese samodejno.
EMA- 1080 - popravek na finančnem poročilu pri realizaciji že izplačanih ZzI na strošku 8.1, kjer izpis na novem ZzI upošteva pavšale,
                      ki so bili ob oddaji ZzI, in jih ne preračunava na novo.
EMA-1160 - odpravljena napaka pri izračunu pavšala.
EMA-1194 - popravek pri shranjevanju pravne podlage v polju Št. pogodbe.

Popravek z verzijo 1.13.5. dne 31.1.2019

EMA 1253 - v Modulu Analiza tveganja so excel izpisi popravljeni – vrednosti se sedaj izpišejo z decimalno vejico.

Popravek z verzijo 1.13.4. dne 23.1.2019

EMA 1212 - popravek aplikacije pri potrjevanju/urejanju plana ZzI, kjer je izvajalec tujec.
EMA 1238 – dopolnjena aplikacija v delu Spremljanje in poročanje, kjer je možen vnos podatkov za leto 2018.
EMA 1245 – popravek delovanja aplikacije, kjer je sedaj potrjevanje pravne podlage omogočeno.

Popravek z verzijo 1.13.3 dne: 16.1.2019

EMA-  896 - umik neustrezne kontrole prijav stroškov v okviru obdobja javnih upravičenih izdatkov operacije.
EMA-1184 - v aplikaciji je urejeno, da uporabnik tudi po potrditvi dopolnitve ostane na zavihku Dopolnitve in ga ne preusmeri več na zavihek Priloge.
EMA-1152 – odpravljena napaka pri prenosu računa za tujega poslovnega partnerja iz MFerac v eMA.
EMA-1146 – odpravljena neustrezna sistemska kontrola v primeru, da je datum vložitve vloge na operaciji vnesen.
EMA-1125 – odpravljeno neustrezno opozorilo pri zavrnitvi ZZI in prikaz razloga za zavrnitev.
EMA-1063 - sprememba Priloge 1 ESS (zamenja excel predloga za vnos udeležencev - polja, ki se vežejo na poročanje o tem statusu, se črtajo, stolpec za
                    poročanje o udeležencih se osivi oz. zamrzne, v tabeli za agregiran vnos se vrstice za poročanje o statusu v gospodinjstvu zamrznejo in onemogoči nadaljnji vnos).
EMA-1013 – odprava napake, ki je onemogočala zavrnitev avansnega zahtevka. EMA-974 – nadgradnja Kontrole AP - pregled po sistemu "vse na enem mestu".
EMA-  891 - vzpostavitev registra nepravilnosti v sistemu s povezavo na PKS in KPN. EMA-572 - spremljanje in poročanje (urejanje modula)
EMA-1157 – urejanje vnosa kazalnikov za 2015, 2016 in 2017 (modul Spremljanje in poročanje) EMA-1003 – vzpostavitev modula Analiza tveganja.
EMA-1081 - omogočeno je ponovno ročno dodajanje PKS s tipko "Dodaj", urejanje v modulu Operacija omogočeno samo do 31.3.2019.
EMA-1168 – odprava neustrezne blokade pri prenosu listin in odredb na strani eMA in Mferac (sporočilo "Vsota plačil listine presega znesek, ki .....").
EMA-1222 – nadgradnja / dopolnitev modula Analiza tveganja.
EMA-1145 – omogočeno brisanje ZZI, ki je v pripravi, tudi, če so na njem že priloge. EMA-1202 - Vzpostavitev registra nepravilnosti (dopolnitve).
EMA-1217 – Dodano, da se lahko več negativnih ZZI-jev naveže na en pozitivni ZZI (na negativni ZZI dodano tudi novo polje Terjatev do upravičenca).
EMA-1214 – odprava napake, da se po zavrnitvi odobrenega ZZI (narejen iz Plan ZZI), omogoči ponovno urejanje plana.
EMA-1188 – odprava napake pri dodajanju pravne podlage iz Mferac. EMA-1223 – odprava napake pri odpiranju priponk iz Imis.
EMA-1224 - spremljanje in poročanje – dopolnitev.
EMA-1226 - zaključek AP za negativni ZZI, na katerem je ista terjatev, kot na predhodno zavrnjenem. EMA-1157 - spremljanje in poročanje – dopolnitev (Napačno seštevanje realizirane vrednosti).
EMA-1153 – pri KPN v šifrant dodan PO ZMOS in odpravljena napaka pri vnosu imena kontrolorja.
EMA-1227 - spremljanje in poročanje – dopolnitev (Finančni kazalniki). EMA-1228 - spremljanje in poročanje – dopolnitev (Stolpec specifični cilji).

Popravek z verzijo 1.12.14 dne: 29.11.2018

EMA-  921 – Popravek uvoza terjatev iz MFERAC in sicer, da sprejme tudi terjatve v statusu RI.
EMA-1139 - Urejeno glede oddaje zahtevka za izplačilo. Po digitalnem podpisu se je izpisovala opomba: ZZI ni bil posodobljen.
EMA-  896 - Urejena možnost potrditve zahtevka (ZzI)-prilagoditev obdobja upravičenih izdatkov. EMA 1151 – Polnjenje polja 115.f (izpolnjevanje Priloge št. 1.b Smernic MF-CA).
EMA- 1147 – Omogočen vnos negativnih zneskov na Plan ZzI (negativni ZzI).

Popravek z verzijo 1.12.13 dne: 18.11.2018

EMA 1130 – Napačen poračun pavšala je urejen. EMA 1132 – Popravek pri številki verzije operacije.
EMA 1135 – Mapiranje e-MA-eCA: sprememba v izračunu polj i,m in 109.
EMA 1136 – Urejen je pravilen izračun plana operacije po virih in stroških operacije.
EMA 1137 – Dopolnjeno v e-MA; pri prenosu tujega partnerja iz MFERAC, matična številka ni obvezen podatek.
EMA 1140 – Napaka pri brisanju datotek je odpravljena.
EMA 1120 – V kontroli AP se je uredila težava pri vnosu »dopolnitev«.
EMA 1134 – Pri vnosu preverjanja na kraju samem v zavihku Kontrola PKS se je pojavila težava, ki ni omogočala novega vnosa kontrole.

Popravek z verzijo 1.12.12 dne: 14.11.2018

EMA 745 – Uvoz iz Mferac - dolžina polja opis napake na ZZI - Pri uvozu podatkov iz MFERAC je pri nekaterih ZzI-jih pri odgovoru opis napake bil predolg,
                   posledično se vsa obvestila iz takšnega xml-ja niso uvozila.
EMA 1129 – Urejeno je prestavljanje statusa operacije v izvrševanje.

Popravek z verzijo 1.12.11 dne: 9.11.2018

EMA 1118 – Pravice oz. vpogled v zahtevke na operaciji. Dostop do pogodb je omogočen.

Popravek z verzijo 1.12.8 dne: 5.11.2018

EMA  405 – Mapiranje v e-CA: Podatkovni model je dopolnjen s polji za prenos v e-CA.
EMA  621 – Kontrola: Potreben dvojni vnos podatkov opravljenih PKS (preverjanja na kraju samem). EMA 891 - Register nepravilnosti: vzpostavljen je register nepravilnosti.
EMA  944 - NPU=U, listina brez izvajalske pogodbe in je vezana na sofinancersko pogodbo, v planu ZzI se sedaj listina vidi.
EMA  910 – Kontrola: Urejena sistemska kontrola pri tehnični pomoči, na datumu dokumenta.
EMA  991-  Izpisi pri konzorcijski strukturi. Pri zahtevku za predplačilo finančna priloga ni pravilna, osnovni obrazec (zahtevek za predplačilo) pa ni bil ustrezen.
EMA 1004 – Zapiranje predplačila – na nivoju ZzI upravičenec ne mogel označiti zapiranja ZzIP z »DA«.
EMA 1012 – Šifra poslovnega partnerja – sistem je javljal blokado, da upravičenec nima vnesene šifre poslovnega partnerja iz MFERAC, čeprav jo je imel.
EMA 1016 – Gumb potrdi ni deloval pri »omogočeni prijavi neplačanih listin«.
EMA   342 –  V aplikaciji e-MA se pod zavihek na operaciji dodana stolpca »Upravičenec in »Posredniški »organ«.
EMA 343 – Urejena zgodovina stanja kontrole. Podoben pogled kot je pri Operaciji – Uredi operacijo, v zavihku zgodovina, kjer se lahko vidi osebo, datum, menjava statusa in morebitni komentar.
EMA 898 – V modulu kontrola se je odstranil zavihek »kontrolni list«.
EMA 922 – Kontrola – različen prikaz realizacije operacije pri AP in PKS, zavihek Operacija.
EMA 952 – V meniju »Upravičenec pravne podlage« se po vnosu postopka, pri dodajanju pogodbe za vnesen postopek, izvede možnost izbora že prenesenih pogodb iz MFERAC iz menija
                 »Pogodbe« in zavihka »Izvajalske pogodbe«.
EMA 971 – Prikaže se napaka pri prijavi listine na ZzI, NPU=U.
EMA 595 – Polje za vpis povezave za objavo je prekratko (primer: link na Uradni list). EMA 823 – Prikaz napake na izpisu aktivnosti – dvojni vnos aktivnosti Izvajanje projekta.
EMA 896 – ZzI – prilagoditev obdobja upravičenih izdatkov – Sistem javi kontrolo, da datum listine ni znotraj obdobja upravičenih stroškov, čeprav je.
EMA 914 – Napačen SLO del na izpisu ZzI-ja.
EMA 957 – Kontrola KPN: omogočen je vnos kontrol KPN.
EMA 958 - Pomanjkljivo delovanje e-MA v IE: v IE so sedaj omogočene vse funkcionalnosti.
EMA 968 – V primeru operacije, ki ima dva sklada (ESS in YEI) je odpravljen podvojen zapis operacije. EMA 978 – Izračun listine in ZzI pri nacionalnih zasebnih virih.
EMA 990 – Pri prenosu odredb v e-MA (status odredb OK) se status ZzI iz odobren spremeni v kontrolno pregledan.
EMA 996 – Spreminjanje statusa v Kontrolno pregledan: omogočeno je samodejno spreminjanje statusa.
EMA 1014 – Status Kontrolno pregledan: Popravek prikaza statusov ob uvozu odredb.
EMA 1021- NPU=U: Zaključek kontrole AP - sprememba vnosnih polj (plačane listine), kontrola pripenjanja KL: ob zaključevanju kontrole AP so podatki o osebi, ki izvaja kontrolo,
                   popravljeni.
EMA 1028 – Priprava zzik: kreiranje zzik je dopolnjeno – ob sistemski korekciji se zzik pripravi za vsako proračunsko leto svoj zzik.
EMA 1036 - NPU=U listina vezana na sofinancersko pogodbo: posredovanje partnerja na planu ZzI, kjer izvajalska pogodba ne obstaja, je urejeno.
EMA 1040 – Realizacija ZzI: Popravljen je izpis realizacije ZzI.
EMA 1041 – Kreiranje terjatev do CA v e-MA: dopolnjena je procedura za kreiranje terjatev do CA v e-MA.
EMA 1045 - Kontrola pri oddaji ZZIja - znesek plačila listine: Podatki so ustrezni.
EMA 1052 - Zapiranje ZZIA: popravek procedure: Zapiranje zzia je možno le, ko je zzi v statusu Plačan in še ne 100% zaprt.
EMA 1089 – Optimizacija procedur za pridobivanje podatkov o operacijah in listinah, plačilo listin: izvedena je optimizacija.
EMA 1096 – Prenosi pogodb iz MFERAC: Dopolnitev sheme z značko TujPartner.
EMA 1099 – Podatek v polju Znesek na voljo za prijavo plačil je urejen, prikaz je ustrezen.

Popravek z verzijo 1.11.17 dne: 2.10.2018

EMA 1021 - NPU=U: Zaključek kontrole AP – sprememba vnosnih polj (plačane listine), kontrola pripenjanja kontrolnega lista.
EMA 1041 - Nadgradnja: Kreiranje terjatev do CA v e-MA.
EMA 1051 - Zapiranje ZzIa; Ni bil upoštevan status ZzIa, zapiral se je tudi ZzIa s statusom npr. Oddan ali Odobren.
EMA 1036 - NPU=U; Posredovanje partnerja na planu ZzI, če je listina vezana na sofinancersko pogodbo (izvajalska pogodba ni obstajala).

Popravek z verzijo 1.11.14 dne: 6.9.2018

EMA-  923 - Na operaciji, ki nima kreiranega Zzip, se na ZzI izpiše gumb zapiranje Zzip.

Popravek z verzijo 1.11.13 dne: 6.9.2018

EMA-  991 - Vnos konzorcijske strukture – izpis Zzip-ja ni bil ustrezen.
EMA-1012 - Težava pri oddaji ZzI-ja, sistem je javljal blokado, da upravičenec ni imel vnesene šifre poslovnega partnerja iz MFERAC.

Popravek z verzijo 1.11.12 dne: 31.8.2018

EP-2366 – V primeru NPU=U je urejen popravek na planu ZzI, ki se pošilja iz e-MA v MFERAC.

Popravek z verzijo 1.11.11 dne: 28.8.2018

EMA-997 – Samodejni vnos datuma plačila listine ob prevzemu odredb v statusu OI v primeru NPU=U, pri čemer ni potrebno dodajati priponke (dokazila).
EMA-984 – Pri uvozu plačane listine, ki ni plača ali potni nalog, bo sistem samodejno prevzel šifro in znesek terjatve do e-CA.
EMA-962 – Opozorilo ob zavrnitvi ZzI, ki onemogoča zavrnitev - čeprav se status vseeno spremeni, se ne pojavlja več.
EMA-956 – Uvoz podatkov o plačilu listine.
EMA-848 – V Kontroli PKS se v zavihku Ugotovitve PKS pri posamezni ugotovitvi sedaj izpišeta tudi št. listine in št. ZzI.
EMA-876 – Seznam vnesenih listin je dopolnjen – poleg listine je tudi šifra ZzI, na katerega je listina navezana.

Popravek z verzijo 1.11.10 dne: 5.8.2018

EMA 944 – NPU=U, listina nima izvajalske pogodbe.
EMA 512 – Vnos dokumentacije za upravičence
                  (dodana možnost dodajanja dokumentov, ki niso tipa listina (npr. gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje).
EMA 960 – Napačni upravičeni stroški do sofinanciranja v pregledu Operacija.
EMA 953 – Pri kreiranju plana ZzI, ko je ZzI podlaga za izplačilo, se upošteva samo znesek za izplačilo (EU in Slo, vzhod, zahod..), znesek ostalo je vedno 0.
EMA 342 – Dopolni se pregled operacij – dodatni stolpec – Tip vloge in posredniški organ (PO).

Popravek z verzijo 1.11.8 dne: 29.7.2018

EMA 956 - Odpravljena napaka pri uvozu plačanih listin iz MFERAC.

Popravek z verzijo 1.11.7 dne: 27.7.2018

EMA 959 – Pri izdelavi odredb pri ZzIA se ob potrditi v e-MA v nov zavihek Plan ZzI v MFERAC niso prenesli ustrezni planirani zneski iz e-MA.

Popravek z verzijo 1.11.6 dne: 25.7.2018

EMA 953 - Popravek zneska "Ostalo" na planu ZzI, ki se posreduje v MFERAC.
EMA 937 - Popravek izpisa vnesenega plana ZzI v e-MA.
EMA 940 - Popravek vnosnega polja "Število enot" SSE na formi za urejanje prijave plačila.
EMA 944 - Popravek prikazovanja listin na Planu ZzI v primeru, ko listina ni vezana na izvajalsko pogodbo.

Popravek z verzijo 1.9.17 dne: 10.4.2018

EMA 836 – Napaka pri izračunu zneska ZzIA.
                  Pri izračunu skupnega zneska ZzIA, se ta kljub vnesenim številkam V/Z na dve decimalki, preračuna na 12 decimalnih mest.
EMA 800 – Javni upravičeni izdatek.
                  Na ZzI se izpiše napačen znesek v polju Javni upravičeni izdatek. Ne upošteva prijave pavšala.

Popravek z verzijo 1.9.16 dne: 22.3.2018

EMA 822 – V zavihku Kontrola AP – zavihek Operacija – zneski »Javni upravičeni izdatki« niso pravilni.
EMA 792 – Navezava listine na ZzI – listin v spustnem seznamu ne najde.

Popravek z verzijo 1.9.15 dne: 19.3.2018

EMA 652 – Sistemska kontrola pri oddaji ZzI, na katerem so dobropisi
EMA 797 – Na ravni vloge NIO želijo z novo verzijo spremeniti navezave aktivnosti na vrsto stroška (iz DA na NE).

Popravek z verzijo 1.9.14 dne: 13.4.2018

EMA 629 – Pri oddaji ZzI se upravičencu javi napaka pri izvedbi sistemske kontrole.
EMA 815 – Na izpisu Finančno poročilo se izpišejo napačni podatki za vrsto stroška 7.5
EMA 777 – Težava pri podpisovanju ZzI-ja.
EMA 802 – V izboru Kontrola, kontrola PKS, zavihek »ugotovitve PKS« se ne izpišejo zaporedne številke.

Popravek z verzijo 1.9.13 dne: 19.2.2018

EMA 790 – Nedelovanje sprotnega obračuna sistemske korekcije

Popravek z verzijo 1.9.11 dne: 2.2.2018

EMA 750 – Na ZzI-ju, ki je plačan so odredbe v OBF satusu. V MFERACU so v statusu OI. Stanje kontrol pa je odobren.
EMA 759 – Onemogočeno brisanje aktivnosti
EMA 756 – Počasnost pri prijavi 3. dela listine

Popravek z verzijo 1.9.10 dne: 25.1.2018

EMA 758 – V planu stroškov na operaciji aplikacija ne omogoča več vnosa vrste stroška SSE. Ponudi kategorijo, vrsto pa ne.
EMA 741 - Dostopne pravice do projektov, ki ne sodijo v delovno področje posameznega ministrstva.
EMA 755 – Navezava vezni ZZI ne deluje. S klikom potrdi se nič ne zgodi.
EMA 764 – Na vlogi NIO javlja kontrolo pri vnosu odstotka sofinanciranja.
EMA 765 – Pri ZZI-jih, ki so bili kreirani v e-MA se ne izpiše realizacija predhodnih ZZI-jev za pavšal (finančno poročilo).

Popravek z verzijo 1.9.9 dne: 12.1.2018

EP 188 – Pogodba (dokument) ni vidna, kljub vnosu povezave v MFERAC, koordinator na operaciji vidi pregled pogodbe, medtem ko finančnica vidi manj podatkov
EMA 682 – v sklopu Uredi operacijo - časovni razpored se ne shranijo popravljeni datumi
EMA 615 – Napaka pri kontroli AP: navezava ZZI na predplačilo
EMA 362 – Prihaja do različnih prikazov okna glede na spletni brskalnik - prijava SSE
EMA 489 – Oblika formata polja tipa datum ne omogoča vpisa dneva in meseca z vodilno ničlo
EMA 107 – Pri izbiri pravice operacija pogodba upravičenec pod iskanje dela številke operacije, se med zadetki ne izpiše pravilna številka operacije.

Popravek z verzijo 1.9.8 dne: 12.1.2018

EMA 729 – Podatki o uporabnikih se samodejno brišejo.

Popravek z verzijo 1.9.7 dne: 12.1.2018

EMA 676 – V zavihku listine ni možno spremeniti DŠ in MŠ
EMA 701 - Upravičenci oz. vodilni partnerji na operacijah OP20.01857, OP20.01855 in OP20.01856 se ob izbrani pravilni pravni podlagi izpišejo napačni podatki upravičenca
EMA 687 – Napaka pri shranjevanju podatkov ZZIA.

Popravek z verzijo 1.9.5.5 dne: 19.12.2017

EMA-624 - Nedelovanje vnosa več zasebnih partnerjev v e-MA
EMA-622 - Kontrola - omogočeno «ročno zaključevanje» kontrole AP za nemigrirane ZZI 620 – Na vlogi na vnesenih podatkih ne dovoli popravkov na stopnji sofinanciranja
EMA-608 – Kontrola – napaka pri izpisih (excel) pri kontroli PKS – namesto številk z ločnico »vejica« izpiše ločnico piko
EMA-609 – Ni drsnika za pregled vseh pravnih podlag, ki jih je predložil upravičenec
EMA-564 – Upravičenec pravne podlage - težave pri urejanju aneksov – gumb uredi ne deluje 649 - Napaka pri zavrnitvi ZzI-ja
EMA-637 – Napaka pri pregledu ZzI-ja (drugi ZzI se ne odpre, prvi in tretji ZzI se normalno odpreta.
EMA-661 - Pri uvozu preko servisa uporabnik "Uvoz iz Sklad za razvoj kadrov" dobi napako neznana napaka
EMA-631 – Kot pregledovalec nimam pravic na določenem ZzI-ju 600 - Upravičenec ne mora brisati ZzI, ker javi napako
EMA-456 - Pri migriranih ZZI smo opazili, da aplikacija ne prikazuje ustrezno vrste stroška
EMA-424 - Pri uvozu plačanih listin iz MFERAC, MFERAC ne poda št. pogodbe na katero pošiljajo podatke, zato se mora ta avtomatsko poiskati na operaciji.
EMA-627 – Na operaciji odredbe za ZZIA niso prišle v e-MA in jih ne more potrditi 626 - Napaka pri prenosu podatkov operacij v e-CA
EMA-439 - Shranjevanje preračuna EU/SLO v bazi 638 - Dodajanje finančnega plana za ostali vir
EMA-594 – Javljanje napak pri oddaji ZZI-ja, ki zapira ZZIP
EMA-652 - Sistemska kontrola pri oddaji ZZI, na katerem so dobropisi
EMA-675 - Na izpisu ZZI-ja se ne prikažejo vrstice s podatki o zapiranju predplačila
EMA-665 - Na ZZIF je treba pripeljati slovensko udeležbo, vendar, ker se ta plača iz zasebnih virov, mora biti znesek za izplačilo enak le EU delu na ZZIF
EMA-663 - Sistemska korekcija - obračun na nivoju operacije in zaključevanje kontrole AP na ZZIK 645 - Napaka pri prevzemu plačanih listin iz MFERAC
EMA-680 - Ponovno zapiranje ZZIP v primeru, da trenutno ZZIP zapira zavrnjen ZZI 646 – Na nivoju izvajalskih pogodb ne deluje sistemska korekcija
EMA-434 – Aplikacija javi napako pri potrditvi predloga odredb
EMA-692 - Znesek upravičen do sofinanciranja je različen od zneska na izpisu ZZI-ja 695 - Na finančnem poročilu se ne izpiše realizacija za vrsto stroška 3.1
EMA-681 - Na e-računu je drugačen znesek kot je na ZZI-ju.
EMA-640 – Izpis finančno poročilo pri operaciji Apz.net je izpis finančno poročilo prazen
EMA-677 - Napačna vrednost v polju Znesek javno upravičeni izdatki na izpisu Seznam račun
EMA-533 - Pri izvozu finančnih podatkov v e-CA, se za planske podatke pošiljajo tudi vrednosti iz ODLPOD 699 - napaka pri oddaji e-Računa na UJP
EMA-698 - Konzorcij – stopnja sofinanciranja (Ko želi partner na ZzI prijavit listino ali SSE , aplikacija od njega zahteva da vnese stopnjo sofinanciranja, žal nimajo možnosti vnosa in tudi spustni seznam je prazen)

Popravek z verzijo 1.9.4 dne: 28.11.2017

EMA-589 – Ni bilo možno brisati aktivnosti (manjkal gumb)
EMA-588 – Poročanje o udeležencih – odprta je možnost, da se v individualnem načinu pri vseh udeležencih odprejo vse opcije, ki jih lahko izbere upravičenec za poročanje po končanem projektu.
EMA-583 - Kontrolor je lahko prestavil ZzI v KP brez seznama odredb. Sedaj je treba počakati na plačane odredbe
EMA-568 - Težave pri odobritvi zahtevka – prikazala se je neznana napaka
EMA-565 - Upravičenec/pravne podlage - ni bilo gumba za urejanje aneksov od št. 2 naprej 528 – Težava pri zavrnitvi ZzI-ja, ker je ta bil predhodno že zavrnjen v MFERAC
EMA-501 - Pri prijavi plačila SSE-ja prihaja do napake pri številu enot
EMA-496 - Na vlogi za odločitev o podpori se na izpisu ne izpisuje F.2 kazalniki, čeprav so te vneseni na vlogi
EMA-473 –Vnos ZzIa, ki so že plačani pa niso v sistemu ISARR 2 in jih je potrebno vnesti v e-MO
EMA-457 - Na operaciji se napačno izpisujejo podatki na finančnem poročilu od 1-4 ZzI glede na planirane stroške do sofinanciranja
EMA-338 - Na vlogi za odločitev o podpori za upravičen javni strošek sedaj prišteje še znesek iz vira financiranja "drugi viri javni iz drugih javnih virov"

Popravek z verzijo 1.9.3 dne: 19.11.2017

EMA-613 - Uvozi/izvozi podatkov v druge IS 604 - Kontrola AP pri ZZIF ne deluje 603 - Zapiranje ZZiA/P
EMA-601 - ZZIF napaka pri kreiranju e-računa
EMA-599 - Blokada oz. obvestilo: Odobritev - priprava odredb 598 - Pošiljanje podatkov organizacij v e-CA
EMA-596 - Ni možno dodajanje novih prilog na listinah, kjer je ZzI v dopolnitvi 591 - Novi servis e-CA
EMA-589 - Brisanje aktivnosti ne dela, operacije je v pripravi 587 - FI - napaka pri pripravi ZZIF
EMA-586 - Potrjevanje predloga odredb 585 - Izpis ZZI
EMA-584 - Sistemska kontrola - napačen opis glede na javljeno kontrolo 582 - Napaka pri pošiljanju v eCA
EMA-581 - NULL vrednosti na ZzI v bazi
EMA-579 - Prenos pravnih podlag v eMO na EPS operacijah 576 - Tehnične težave v sistemu e-MA
EMA-575 –Težave z ISARR2 - zahtevki za izplačilo pridobili status "plačano" 574 - Izpis ZZI ob zapiranju ZZIA
EMA-569 - Po dopolnitvi ni gumba Odobritev - priprava odredb 566 - Težave pri odobritvi zahtevka
EMA-563 - Pravne podlage- možnost brisanja
EMA-562 - Uvoz ZZI javi, da je več prejemnikov proračunskih sredstev 561 - Selektivno pošiljanje negativnih ZZI v e-CA
EMA-559 - Vsebinsko poročilo - podvaja realizirane kazalnike operacije 558 - Ne izračuna pavšala pri dodajanju SSE/PZ
EMA-557 - Kontrola AP - Manjkajoče zaporedne številke na modulu 556 - Kontrola AP - podvoji celoten znesek ZzI-ja
EMA-555 - Posodobitev upravičenca na ODLPOD 553 - Izvoz ZZI-jev v eCA
EMA-552 - Poizvedba iz sledi na bazi, pomoč naročniku 550 - Šifrant Vrsta stroškov – naziv
EMA-547 - Vnos nove vrste vloge za odločitev o podpori v šifrant
EMA-544 - Neznana napaka pri urejanju stopnje sofinanciranja
EMA-542 - Dopolnitev izvoza v e-CA (94.z) Načrtovani upravičeni javni izdatki 541 - Kontrola AP -Št terjatev do CA se ne shrani
EMA-538 - Ekranska slika
EMA-537 - Prikaz napačnega upravičenca
EMA-528 - Zavrnitev ZZI, pošiljanje informacije v MFERAC
EMA-526 - Administracija - dodeljevanje pravic pogodba upravičenec 522 - Napak v modulu Kontrolor AP v brskalniku IE
EMA-517 - Seznam prijavljenih plačil listin
EMA-487 - Podvajanje zneska na ZZI pri kontroli AP 486 - Vnos listine v ema4 ne deluje
EMA-482 - Konzorciji - nepravilno izpisovanje prilog k ZZI 481 - Sistemske kontrole-konzorcijske pogodbe
EMA-464 - Polje vrzel se ne polni na kontroli AP 404 - Pregled podatkov z vlogo pregledovalec
EMA-396 - OP20.01381 - JR JOB 2016-ES javnih objektov-Občina Hrastnik - ekonomska stopnja donosa 381 - Nedelovanje oddaje ZzI-ja
EMA-347 - Dopolnitev uvzone procedure ZZI s poenostavljenimi oblikami

Popravek z verzijo 1.9.1 dne: 7.11.2017

EMA-573 - Prikaz napačnega upravičenca
EMA-483 - Konzorciji - shranjevanje podatkov 553 - Izvoz ZZI-jev v eCA
EMA-443 - Napaka v e-MI: ne odpre priponke
EMA-557 - Kontrola AP - Manjkajoče zaporedne številke na modulu
EMA-314 - Manjka opisan postopek v priročniku za dobropis in predračun 267 - Napaka: Vnos Opombe na vmesniku ni omejen, v bazi pa je 383 - Izpis Seznam računov
EMA-403 - Kategorizacija - Podpora unije
EMA-544 - Neznana napaka pri urejanju stopnje sofinanciranja 550 - Šifrant Vrsta stroškov – naziv
EMA-555 - Posodobitev upravičenca na ODLPOD 566 - Težave pri odobritvi zahtevka

Popravek z verzijo 1.8.16 dne: 20.10.2017

EMA-520 - Prijava plačila - shema državne pomoči in %JV 529 - Vnos neplačanih listin - plačilo
EMA-521 - Opozorilo pri vnosu neupravičenega zneska na prijavi 527 - Vizualizacija vloge NIO - izpis kazalnikov (poglavje F2) 379 - Priloga I - Uvoz udeležencev preko excel-a
EMA-517 - Seznam prijavljenih plačil listin
EMA-461 - Podkazalo "Poročanje o udeležencih" se ne odpre 475 - Neustrezna sistemska kontrola
EMA-525 - Finančno poročilo - izpis pavšala 8.1 (ZZI kreiran v e-MA)
EMA-530 - Izjema na finančnih podatkih pri izvozu negativnih ZZI in sistemskih korekcij 511 - Pravice kontrolorja
EMA-436 - Kontrola pri datumu "Rok za predložitev dopolnitve" 232 - Neuspela Prijava v eMA z IE
EMA-433 - Obvezno polje shema DP pri prijavljanju plačila SSE/PZ 423 - Napaka: listen na vračilu
EMA-472 - Oddaja ZzII- Galerija Gosposka 393 - Ali je zzi oddan?
EMA-514 - Napaka pri prenosu OP20.00234.01.i017 iz ISARR2 v EMA 454 - Vsebinsko poročilo - izpis realizacije kazalnikov
EMA-365 - Upravičenec pravne podlage - ne prikazuje ostali dokumenti 407 - Sistemska kontrola pri izvajalskih pogodbah
EMA-463 - Zapiranje ZzIP
EMA-488 - Upravičeni stroški se iz vloge, ki je verzionirana ne prenesejo na operacijo 499 - Dopolnjevanje ZzI v e-MA
EMA-510 - Izbira sklada - OP20.00003 (Prvi izziv 2015)
EMA-380 - Pri menjavi statusa v izvrševanje javlja, da ni max odstotka predplačila 437 - Vloga NIO - vnos komentarja

Popravek z verzijo 1.8.15 dne: 16.10.2017

EMA-189 - Popravek ZZI: predračun
EMA-508 - Neustrezne sistemska kontrole pri oddaji ZzI-ja 297- Napaka pri kazalnikih na operaciji
EMA-301- Napaka pri vnosu stopnje sofinanciranja na operaciji 360- Polje "Shema državne pomoči" se neustrezno izpisuje 448 - Neustrezno javljena sistemska kontrola pri oddaji ZzI 414 - Napaka pri ZZI
EMA-426 - Vizualizacija vloge NIO - poglavje B3
EMA-465- Izpis Seznam računov-podvojeni zneski v Znesek plačila 469- Dodelitev pravic v e-MA
EMA-470- Prenos ZZI v eCA ema4 – napaka 471- Toleranca pri centovskih razlikah 490- Neupravičeni stroški pri pavšalu
EMA-498- Napaka na serverju - na podlagi prijave Institut Zelena Direktiva, 10.10.2017 502- Napaka pri prijavi predplačila
EMA-503- Konzorcij - izpis Finančno poročilo
EMA-505- Blokada - vnos udeležencev (Priloga 1)

Popravek z verzijo 1.8.13 dne: 10.10.2017

EMA-420 – Aktivnosti in plan stroškov - plan stroškov ni možno dodati vrsto stroška 460 – ZzI kazalniki - ne shrani opombe
EMA-313 - Dobropis - napaka na ZzI 372 - Brisanje aktivnosti ne deluje

Popravek z verzijo 1.8.12 dne: 5.10.2017


EMA-455 – Izpis ZzI – podatki o aneksu
EMA-441 – Prijava plačila na ZzI za strošek 6.1 javlja blokado 421 – Napaka pri brisanju pravne podlage na operaciji 422 – Napaka pri oddaji ZzIA
EMA-427 – Realizacija vseh ZzI po upravičencih se ne prikazuje 442 – Podatki v polju Upravičenost za DDV ni možno urejati
EMA-406 – Vloga NIO – napačno opozorilo ob potrjevanju vloge, ki ni bila prenesena iz ISARR 2 417 – Izpis ZzI – Seznam računov ne prikazuje listino vezano na kategorijo 8
EMA-446 – ZzI TP – ni sklada v spustnem šifrantu
EMA-458 – Kontrola AP – Preverjanje AP za migrirane ZzI 462 – Napaka pri vnosu kontrole AP
EMA-467 – Na operacijo se niso prenesle aktivnosti
EMA-370 – Operacija - napačno prenešene aktivnosti na sof. Pogodbo

Popravek z verzijo 1.8.11.2 in 1.8.11.3 dne: 2.10.2017

EMA-415 – Vračila: prijava listin
EMA-412 – Vnos konzorcijske pogodbe 411 – Kreiranje ZZIA
EMA-95 - Formatiranje IBAN in BIC
EMA-260 – Ureditev regije pri operacijah Apz.net
EMA-435 – Pri vnosu pravne podlage ne ponudi postopka na navezavo 418 – Izpis ZZI – datum podpisa pogodbe
EMA-440 – Napaka pri pošiljanju v UJP-net 354 – Konzorcijske pogodbe – dopolnitve
EMA-370 - Operacija - napačno prenešene aktivnosti na sof. pogodbo

Popravek z verzijo 1.8.10 dne: 21.9.2017

EMA-373 - Selektivno pošiljanje ZZI v e-CA 262 - Navezava pavšala na aktivnost
EMA-370 - Operacija - napačno prenešene aktivnosti na sof. pogodbo 200 - Nedelovanje avtomatsko izračunanega pavšala na stroških 262 - Navezava pavšala na aktivnost
EMA-Vloga NPO - napaka pri verzioniranju 371 - Ni možno kreirati ZzIP

Popravek z verzijo 1.8.9 dne: 11.9.2017

EMA-364 - Operacija v okviru JR - napaka pri vnosu kategorije intervencij 328 - Dopolnitev ZzIA da upošteva regijo iz plana stroška
EMA-294 - Načrtovanje neupravičenih stroškov, ki jih na vlogi JR ne smeš načrtovati 348 - Napaka pri urejanju plana stroškov - dopolnitev sporočila
EMA-341 - NIO za JR - Vizualizacija vloge za odločitev o podpori (polje D3.1) 311 - Vgraditi opozorilo pri verzioniranju vloge za odločitev o podpori 274 - Specifični kazalniki - dopolnitev regije
EMA-358 – Vloga NPO – pri menjavi javlja neznano napako (opombe pri menjavi statusa)

Popravek z verzijo 1.8.8.1 dne: 2.9.2017

EMA-349: Napačen prikaz za migrirane ZZI-je na vmesniku.

Popravek z verzijo 1.8.8 dne: 1.9.2017

EMA-213: Na kazalnikih javlja blokado, da je treba obvezno poročati za leto 2018 oz. 2023: Pri brisanju odvečnih pogodb na operaciji prihaja do napak
EMA-323: Nepravilno izpisovanje rekapitulacije po kategoriji/vrsti stroška 337: Brisanje podatkov ekonomska analiza
EMA-336: Šifranti – napaka pri dodajanju
EMA-310: Upravičenec pravne podlage – ni možno brisati/urejati dokumentov

Popravek z verzijo 1.8.7 dne: 1.9.2017

EMA-315: Izpisi ZzI-ja niso ustrezni
EMA-241: Ne shrani vnesene sheme državne pomoči 305: Dodajanje dokumentov na operacije NPO 224: Vizualizacija vloge za odločitev o podpori
EMA-244: Na vlogi nimam statusa v pregled na nosilni PO

Popravek z verzijo 1.8.6 dne: 24.8.2017

EMA-292: Napaka ob kliku na sklop Finančni načrt

Popravek z verzijo 1.8.5 dne: 17.8.2017

EMA-296: Napaka pri ponovnem vnosu konzorcijskih pogodb 297: Napaka pri kazalnikih na operaciji

Popravek z verzijo 1.8.4.1 dne: 11.8.2017

EMA-290: Vloga NIO – napaka pri PO
EMA-275: Brisanje Poenostavljenih oblik (pavšal) na operacijah JR 298: Operacija JR/JP: polje šifra operacije
EMA-289: Vnos plana stroškov na sklad ESS- Prvi izziv 2015

Popravek z verzijo 1.8.4 dne: 9.8.2017

EMA-284: Javljanje napake pri shranjevanju operacije v okviru JR/JP 285: Navezava stroška na aktivnost
EMA-282: Operacija: ne izpisuje rekapitulacije za DDV
EMA-239: Izračunavanje polja odstotek skupnih upravičenih strokov 279: Izvoz podatkov v excel.

Popravek z verzijo 1.8.3.1 dne: 30.7.2017

EMA-263: Rekapitulacija pri planu stroška
EMA-266: Vloga NIO: napaka pri seštevkih po aktivnostih.

Popravek z verzijo 1.8.3 dne: 30.7.2017

EMA-252: Napaka pri klicu MFERAC-a 249: Brisanje vloge
EMA-225: Brisanje izvajalskega organa na shranjeni vlogi 257: Kontrole pri prenosih

Popravek z verzijo 1.8.2 dne: 21.7.2017

EMA-60: Nekontrolirano premikanje drsnika
EMA-113: Kontrola za neujemanje finančnih podatkov na vlogi za odločitev o podpori 166: Sprememba naziva gumba Dodaj pavšal v Dodaj SSE/PZ
EMA-181: Odpravljena napaka pri dodajanju SSE-ja
EMA-203: Manjkajoči podatki iz ISARR2 onemogočajo prikaz 213: Odpravljena napaka: Vnos kazalnikov za 2018 in 2023: Odpravljena napaka pri vnosu Objava v Uradnem listu
EMA-235: Odpravljena napaka pri vnosu datum akta o izboru operacije na nosilni posredniški organ 240: Odpravljena napaka na prijavi listine
EMA-242: Odpravljena napaka pri izračunu pavšala v planu stroškov

Popravek z verzijo 1.8.1.4 dne: 19.7.2017

EMA-226: Uporabnik nima gumba dodajane operacij
EMA-230: Operacija se ne kreira po potrditvi vloge za NPO.