Navodila za izmenjavo podatkov med MFERAC in e-MA
Ljubljana, marec 2020
ZGODOVINA RAZLIČIC

Različica

Datum zadnje spremembe

Opombe

1.0

20.11.2018

Začetna verzija dokumenta

1.117.03.2020Vgraditev verzije v Confluence in prilagoditev vsebine posodobitvam (preimenovanje rubrike Upravičenec pravne podlage 
v Postopki izbire izvajalca in zaposlenih)
1.201.04.2020Odstranjeni poglavji 2.1.2 in 3 ter ustrezno preštevilčene ostale točke, posodobljene točke 2.1, 2.1.1, 2.2.2KAZALO VSEBINE


UVOD

1.PRAVNE PODLAGE: POGODBE, NAROČILNICE IN NAROČILNI LISTI 
1.1 Vnos pravnih podlag v primerih kadar upravičenci niso neposredni proračunski uporabniki
1.2 Vnos pravnih podlag v primerih kadar so upravičenci neposredni proračunski uporabniki, niso pa v vlogi posredniških organov
1.3 Vnos pravnih podlag v primerih kadar so upravičenci neposredni proračunski uporabniki in so v vlogi posredniških organov
1.4 MFERAC
1.5 e-MA/ Postopki izbire izvajalca in zaposlenih 
2. e-RAČUNI/ ZZI IN ODREDBE 
2.1 e-račun / ZzI 
2.1.1 NPU=U, plačane listine za plače, NOSD-e in potne naloge
2.1.2 NPU≠U, e-račun (ZzI) iz e-MA, ki je podlaga za izplačilo
2.1.3 NPU=U, neplačane listine
2.2 odredbe
2.2.1 NPU=U, plačani e-računi (listine) za plače, NOSD-e in potne naloge in druge plačane listine (urejanje stanja za nazaj)
2.2.2 NPU≠U, neplačane listine e-račun (ZzI) iz e-MA, ki je podlaga za izplačilo
3. VRAČILASEZNAM KRATIC

Kratica / Pojem

Razlaga

e-CAModul za podporo procesom Organa za potrjevanje pri Ministrstvu za finance, ki je del MFERAC sistema
CAOrgan za potrjevanje

e-MA

Informacijski sistem organa upravljanja, aplikacija e-MA, ki je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

MFERAC

Informacijski sistem Ministrstva za finance – enoten finančno računovodski in kadrovsko plačni informacijski sistem

NPU

Neposredni proračunski uporabnik

NPU=U

Neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca

OU

Organ upravljanja

PO

Posredniški organ

ZzI

Zahtevek za izplačilo

UPORABLJENI IZRAZI

Izraz


Uporabniški vmesnik

Uporabniku vidni del IS e-MA, ki se prikazuje na zaslonu in se uporablja za delo z e-MA.

Rubrika

Drevesna struktura na levi strani uporabniškega vmesnika informacijskega sistema (npr.: Operacija, Prijava ...). Z izborom kazala se na desni strani uporabniškega vmesnika e-MA prikaže vsebina rubrike. Prikažejo se tudi dodatne rubrike, če obstajajo.

Sekcija

Del vnosne maske na desni strani uporabniškega vmesnika. Pri naslovu sekcije je znak +. Z izborom sekcije (s klikom na znak +) se prikaže vsebina sekcije. Pri naslovu sekcije se znak + zamenja z znakom –. S klikom na znak – se vsebina sekcije skrije.

Vnosna maska

Del uporabniškega vmesnika, ki je namenjen vnosu podatkov. Podatke se lahko vnese ročno ali pa se jih izbere iz šifrantov oziroma spustnih seznamov.

Vnosno polje

Del uporabniškega vmesnika, ki je namenjen vnosu ali izboru enega podatka.

Gumb

Element uporabniškega vmesnika, preko katerega izvršimo določeno akcijo. (npr.: <Odjava>)Navodila so namenjena uporabnikom informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljevanju: aplikacije e-MA), ki so neposredni proračunski uporabniki
v vlogi upravičenca pri izvajanju evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014-2020.

V navodilih so opisane tudi podrobnosti, na katere je potrebno biti pozoren, da je prenos podatkov med sistemoma MFERAC in e-MA uspešen.

Opozorilo: Bistven pogoj za uspešen prenos podatkov v e-MA in nadalje pogoj za certificiranje v eCA, je pravilen vnos podatkov v MFERAC, zlasti pri pravnih podlagah.  

Posamezna poglavja ali deli poglavij so namenjena različnim skupinam uporabnikov, ki imajo svoje naloge, uporabniške vloge.
Uporabnik lahko pri svojem delu opravlja naloge več skupin uporabnikov, pri čemer je uvrščen v več uporabniških vlog.

IS e-MA je spletna aplikacija, do katere ima uporabnik dostop preko spletnega brskalnika. Priročnik je pripravljen ob predpostavki določene stopnje računalniškega predznanja
ter izkušenj pri delu z internetom, zato se navodila ne spuščajo v razlago posameznih klikov in pogosto uporabljenih izrazov.

Priročnik prav tako predpostavlja poznavanje vsebine procesov, povezanih z načrtovanjem in izvajanjem operacij kohezijske politike, izvajanjem procesov izplačil iz proračuna RS
po različnih scenarijih ter postopkov povračil iz naslova prispevka skupnosti v državni proračun. Osnovnih pojmov, kot so na primer zahtevek za izplačilo, upravičenec, operacija itd.
v uporabniških navodilih ne razlagamo.

Delovanje in uporaba IS e-MA sta predstavljena glede na potek procesov, povezanih z načrtovanjem in izvajanjem operacij kohezijske politike, pri procesih so označeni udeleženci,
ki posamezni proces ali njegov del uporabljajo.