Navodila za pripravo Plana ZZI pri NPU=U in poračun zadržanih sredstev
Ljubljana, maj 2020
ZGODOVINA RAZLIČIC

Različica

Datum zadnje spremembe

Opombe

1.0

20.7. 2018

Začetna verzija dokumenta

1.1.

26.10.2018

Dopolnitev poglavja 1. ureditev dostopa do funkcionalnosti NPU=U in dodano poglavje 3.1.6 Priprava plana ZzI - listina se v celoti plača iz pavšala

1.2.

14.02.2020

Dopolnitev s poglavjem 4 - poračun zadržanih sredstev


07.05.2020Dopolnitev z novim poglavjem 5 - računi v tuji valutiKAZALO VSEBINE

UVOD
1. UREDITEV DOSTOPA DO FUNKCIONALNOSTI NPU=U
2. PREDPOGOJI ZA UVOZ LISTIN IZ MFERAC V e-MA
3. NPU=U (VNOS/ UREJANJE ZZI ZA ODREDBE, KI ŠE NISO PLAČANE)
3.1 Uvoz listin iz MFERAC v e-MA
3.1.1 Priprava plana ZzI - listina v celoti plačana iz proračunskih postavk EKP na eni operaciji
3.1.2 Priprava plana ZzI - listina v celoti plačana iz proračunskih postavk EKP na eni operaciji več prejemnikom (npr. podizvajalcem)
3.1.3 Priprava plana ZzI - listina v celoti plačana iz proračunskih postavk EKP na več operacijah
3.1.4 Priprava plana ZzI - listina delno plačana iz proračunskih postavk EKP in delno iz drugih proračunskih postavk
3.1.5 Priprava plana ZzI - listina plačana iz drugih proračunskih postavk
3.1.6 Priprava plana ZzI - listina se v celoti plača iz pavšala
3.2 Urejanje ZZI
4. PORAČUN ZADRŽANIH SREDSTEV
5. RAČUNI V TUJI VALUTI


SEZNAM KRATIC

Kratica / Pojem

Razlaga

e-CAModul za podporo procesom Organa za potrjevanje pri Ministrstvu za finance, ki je del MFERAC sistema
CAOrgan za potrjevanje

e-MA

Informacijski sistem organa upravljanja, aplikacija e-MA, ki je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

MFERAC

Informacijski sistem na Ministrstvu za finance – enoten računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna

NPU

Neposredni proračunski uporabnik

NPU=U

Neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca

OU

Organ upravljanja

PO

Posredniški organ

ZzI

Zahtevek za izplačiloUPORABLJENI IZRAZI

Izraz


Uporabniški vmesnik

Uporabniku vidni del IS e-MA, ki se prikazuje na zaslonu in se uporablja za delo z e-MA.

Rubrika

Drevesna struktura na levi strani uporabniškega vmesnika informacijskega sistema (npr.: Operacija, Prijava ...). Z izborom rubrike se na desni strani uporabniškega vmesnika e-MA prikaže vsebina rubrike. Prikažejo se tudi dodatne rubrike, če obstajajo

Sekcija

Del vnosne maske na desni strani uporabniškega vmesnika. Pri naslovu sekcije je znak +. Z izborom sekcije (s klikom na znak +) se prikaže vsebina sekcije. Pri naslovu sekcije se znak + zamenja z znakom –. S klikom na znak – se vsebina sekcije skrije.

Vnosna maska

Del uporabniškega vmesnika, ki je namenjen vnosu podatkov. Podatke se lahko vnese ročno ali pa se jih izbere iz šifrantov oziroma spustnih seznamov.

Vnosno polje

Del uporabniškega vmesnika, ki je namenjen vnosu ali izboru enega podatka.

Gumb

Element uporabniškega vmesnika, preko katerega izvršimo določeno akcijo. (npr.: <Odjava>)

Navodila so namenjena uporabnikom informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljevanju: aplikacije e-MA), ki so neposredni proračunski uporabniki
in nastopajo v vlogi upravičenca pri izvajanju evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014-2020.

Posamezna poglavja ali deli poglavij so namenjena različnim skupinam uporabnikov, ki imajo svoje naloge, uporabniške vloge.
Uporabnik lahko pri svojem delu opravlja naloge več skupin uporabnikov, pri čemer je uvrščen v več uporabniških vlog.

Aplikacija e-MA je spletna aplikacija, do katere ima uporabnik dostop preko spletnega brskalnika.

Navodila so pripravljena ob predpostavki določene stopnje računalniškega predznanja ter izkušenj pri delu z internetom, zato se navodila ne spuščajo v razlago
posameznih klikov in pogosto uporabljenih izrazov.

Navodila prav tako predpostavljajo poznavanje vsebine procesov, povezanih z načrtovanjem in izvajanjem operacij kohezijske politike, izvajanjem procesov izplačil
iz proračuna RS po različnih scenarijih ter postopkov povračil iz naslova prispevka skupnosti v državni proračun. Osnovnih pojmov, kot so na primer zahtevek za izplačilo,
upravičenec, operacija itd. v uporabniških navodilih ne razlagamo.

Delovanje in uporaba aplikacije e-MA sta predstavljena glede na potek procesov, povezanih z načrtovanjem in izvajanjem operacij kohezijske politike, pri procesih so
označeni udeleženci, ki posamezni proces ali njegov del uporabljajo.